ГУМАНІЗАЦІЯ ТА ПСЕВДОГУМАНІЗАЦІЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ

Автор(и):Фесенко Є. В

Місце роботи: 

завідувач кафедри кримінального та адміністративного права,

Академія адвокатури України, м. Київ, Україна

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):181-191

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.01.181

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі поняття та значення принципу гуманізації як одного з кримінально-правових принципів. Константовано спірне, а то й помилкове вирішення цих питань, що призводить до трансформації принципу гуманізму у його протилежність – антигуманність.

Зокрема, це полягає у невиправданій декриміналізації деяких статей Розділу VII Особливої частини ККУ, послабленні контролю за якістю продукції та медикаментів тощо. Незадовільним є і кримінально-правий захист людського здоров’я.

У висновках висловлено пропозиції щодо усунення вказаних недоліків.

Ключові слова: принципи кримінального права, гуманізація, псевдогуманізація, злочини у сфері господарської діяльності, злочини проти здоров’я населення.

Список використаних джерел

 1. Словник юридичних термінів і понять: навчальний посібник / за ред. професорів Гончаренка В. Г. та Ромовської З. В. Київ: Юстініан, 2013.
 2. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / Борисов В. І., Тацій В. Я., Тютюгін В. І. Кривоченко Л. М. та ін.; за ред. Тація В. Я., Борисова В. І., Тютюгіна В. І. 5-те вид., переробл. і доповн. Харків: Право, 2015.
 3. Волчков О. Рахунки за кордоном – індульгенція для старих гріхів. URL: http://forbes.net.ua/ua/opinions/1399588-rahunki-za-kordonom-indulgenciya-dlya-starih-grihiv/ (дата звернення: 4 серпня 2015 р.).
 4. Фесенко Є. В. Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його охорони. Київ: Атіка, 2004.
 5. Денисова Т. А. Кримінальне покарання та реалізація його функцій: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Запоріжжя: б. в., 2010. 38 с.
 6. Назимко Є. С. Депеналізація як елемент пенальної політики України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Київ: б. в., 2011. 20 с.
 7. Філей Ю. В. Кримінально-правові санкції та їх застосування за злочини проти власності: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Львів, 2006.
 8. Постанови Пленуму Верховного Суду України: Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким від 26 квітня 2002 р. № 2; Про призначення судами кримінального покарання від 24 жовтня 2003 р № 8; Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності від 23 грудня 2005 р. № 12.
 9. Гацелюк В. О. Реалізація принципу законності кримінального права України (загальні засади концепції): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Львів, 2005.
 10. Гнатів І. М. Принцип «non bis in idem» у кримінальному праві України: автореф. … канд. юрид. наук. Львів, 2013.
 11. Калмиков Д. Дивний гуманізм українського законодавця або проблеми призначення кримінального покарання окремим категоріям винних. Юридичний вісник України. 2011. № 33 (841). 20–26 серпня. С. 5; № 34 (842). 27 серпня – 2 вересня. С. 5.

[collapse]
| Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України