Порядок оформленя та подання публікацій


Редакція приймає не опубліковані раніше матеріали оригінальних наукових, практичних і навчально-методичних досліджень. За достовірність поданої інформації відповідальність несуть автори. Гонорар за публікацію не сплачується. Редакція залишає за собою право на рубрикацію, редагування, скорочення і відхилення статей. Надані матеріали не повертаються.

Передрук опублікованих у журналі матеріалів заборонений. У разі їх використання посилання є обов’язковим.

Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word у форматі doc, docx. Поля з усіх сторін – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегель 14 з інтервалом 1,5. Відступ – 1,25 см. Сторінки не нумеруються. Загальний обсяг публікації – 10 – 12 сторінок.

Стаття подається українською, російською, англійською, польською, німецькою мовами і має містити такі структурні елементи:

 • УДК (у верхньому лівому куті аркуша);
 • прізвища та ініціали авторів (у верхньому правому куті аркуша);
 • науковий ступінь, вчене звання (у верхньому правому куті аркуша);
 • посада (у верхньому правому куті аркуша);
 • повна назва та адреса місця роботи (навчання) автора, країна (у верхньому правому куті аркуша);
 • email (у верхньому правому куті аркуша);
 • ORCID автора (у верхньому правому куті аркуша);
 • порожній рядок;
 • назва статті – великими літерами (по центру);
 • порожній рядок;
 • анотація та ключові слова українською мовою та мовою статті (у разі подання статті російською, польською або німецькою мовами) (500-600 знаків);
 • постановка проблеми у загальному вигляді, актуальність та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями («Постановка проблеми»);
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується зазначена стаття («Аналіз останніх досліджень і публікацій»);
 • формулювання цілей статті Мета статті»);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів («Виклад основного матеріалу»);
 • висновки дослідження («Висновки»);
 • порожній рядок;
 • «Список використаних джерел» (по центру) в порядку згадування у тексті статті. Бібліографічний запис робіт подається згідно з ДСТУ 8302:2015 та зазначенням DOI (за наявності). Посилання на джерела здійснюється безпосередньо в тексті. У квадратних дужках зазначається порядковий номер використаного джерела, а через кому – конкретна сторінка (наприклад: [5, с. 74]; [15, арк. 18]).
 • порожній рядок;
 • анотація та ключові слова англійською мовою (1800-2000 знаків). Анотація має містити: прізвище, ініціали автора, назву статті.
 • порожній рядок;
 • «References» – варіант списку використаних джерел, оформлений англійською мовою за стилем Harvard.

Матеріали просимо надсилати на електронну адресу редакції із зазначенням бажаної рубрики журналу: journalnvs1@ukr.net; відповідальна особа: Денисенко Катерина Вікторівна,

тел.(066) 1737172:

1) електронний варіант статті;

2) у разі відсутності у автора наукового ступеня надати відскановану рецензію доктора або кандидата наук на статтю, що подається до друку;

3) довідка про автора (авторів) – за зразком;

Рубрики журналу

 • Загальні проблеми теорії та історії держави і права, філософія права. Конституційне  та міжнародне право
 • Проблеми цивільного, господарського, соціального та трудового права
 • Актуальні питання адміністративного, фінансового та інформаційного права
 • Кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право
 • Теорія і практика кримінально-процесуальної діяльності та криміналістики. Оперативно-розшукова діяльність
 • Наукове життя

Стаття, подана до редакції без дотримання зазначених вимог, розгляду не підлягає і не публікується.

Приклад підпису файлів: Іваненко_стаття; Іваненко_рецензія; Іваненко_довідка; Іваненко_квитанція.

Адреса редакції: Академія Державної пенітенціарної служби, вулиця Гонча, 34, м. Чернігів, 14000, Україна.

Розмір внеску за публікацію статті становить 800 гривень (за статтю обсягом до 12 сторінок). Якщо обсяг статті перевищує вказаний, вартість додаткової сторінки складає 60 гривень.
Автори отримають реквізити для оплати публікаційного внеску після проходження обов’язкового внутрішнього сліпого рецензування наукових статей та їх перевірки на плагіат.

Науковий журнал «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» розміщено на сайті наукового журналу: http://sjlaw.academysps.edu.ua

©2024. Пенітенціарна академія України