ДОБІР ТА ПІДГОТОВКА ЯК СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и): Ткаченко О. Г., Залуговська Г. П.

Місце роботи:

Ткаченко О. Г.,

кандидат юридичних наук, начальник факультету пробації,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Залуговська Г. П.,

аспірант факультету заочного, контрактного навчання

та підвищення кваліфікації працівників,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 1 (6): 58-69

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2019.01.058

Анотація:

Статтю присвячено особливостям правового регулювання добору та підготовці кадрів як складової компетентності персоналу для Державної кримінально-виконавчої служби України. У роботі проаналізовано процес відбору, професійної підготовки та перепідготовки кадрів, сформульовано концепцію кадрового забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України. Висвітлено проблему якісного та кількісного забезпечення кадрами органи та установи ДКВС України.

Ключові слова: кадрове забезпечення, підбір кадрів, професійна компетентність персоналу ДКВС України, Академія Державної пенітенціарної служби України.

Список використаних джерел

 1. Про схвалення Концепції реформування (розвитку) пенітенці­арної системи України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. № 654-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/654-2017-%D1%80 (дата звернення: 12.05.2019).
 2. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Дата оновлення: 19.01.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 20.03.2019).
 3. Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. № 106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF/print (дата звернення: 02.03.2018).
 4. Званчук А. В.Професійність і компетентність у правовій сфері: поняття та співвідношення. Актуальні проблеми держави і права. 2010. Вип. № 56. С. 73–79. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2010_56_12 (дата звернення: 20.03.2019).
 5. Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23.06.2005 № 2713-IV. Дата оновлення: 01.01.2019. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2713-15 (дата звернення: 01.06.2019).
 6. Положення про діяльність медичної (військово-лікарської) комісії МВС: наказ Міністерства внутрішніх справ від 03.04.2017 № 285. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0559-17 (дата звернення: 02.06.2019).
 7. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 №1700-VII. Дата оновлення: 31.08.2018. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (дата звернення: 03.06.2019).
 8. Мосьондз С. О. Підготовка професійних кадрів як умова успішної реалізації державної політики у сфері науки. Вісник Академії адвокатури України. 2012. № 3. С. 73–76. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2012_3_12 (дата звернення: 05.06.2019).
 9. Пенітенціарна система України: історія та сучасність / Богатирьов І. Г., Богунов С. О., Дука О. А. та ін.; за ред. О. В. Лісіцкова. Київ: Державна пенітенціарна служба України, 2013. 268 с.
 10. Положення про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України: наказ Міністерства юстиції України від 08.09.2015 №1675/5. Дата оновлення: 18.01.2019. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1088-15 (дата звернення: 21.03.2019).
 11. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. №889‑VIII. Дата оновлення: 01.01.2019. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (дата звернення: 21.03.2019).
  [collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України