ЩОДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ КОНТРОЛЮ

Автор(и):Сикал М. М

Місце роботи: 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри
адміністративного, цивільного та господарського права і процесу,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):119-125

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.01.119

Анотація

У статті досліджено питання нормативно-правового забезпечення діяльності контролюючих органів, проаналізовано різні точки зору вчених на доціль­ність прийняття нормативно-правових актів, в яких у майбутньому визначались би напрями контрольної діяльності, принципи, форми, перелік суб’єктів та процедуру здійснення контролю.

У статті надано пропозиції щодо правового регулювання питань організації та функціонування органів контролю.

Ключові слова: контроль, орган контролю, правові засади організації і здійснення контролю.

Список використаних джерел

 1. Гаращук В. М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2003. 412 с.
 2. Андрійко О. Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. Київ: Наукова думка, 2004. 300 с.
 3. Шестак В. С. Державний контроль в сучасній Україні (теоретико-правові питання): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2002. 195 с.
 4. Полінець О. П. Контроль в державному управлінні України: теоретико-організаційні питання: автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.01. Київ, 2003. 20 с.
 5. Тароєва В. В. Інститути контрольної влади в сучасній Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Одеса, 2010. 219 с.
 6. Кобринський В. Ю. Державний контроль у сфері національної безпеки України: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Київ, 2008. 209 с.
 7. Денисюк С. Ф. Громадський контроль за правоохоронною діяль­ністю в Україні: адміністративно-правові засади: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07. Дніпропетровськ, 2010. 393 с.
 8. Авер’янов В. Б., Андрійко О. Ф. Виконавча влада і державний контроль / ред. Лопата М. С.; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Робоча група з реформування центральних органів виконавчої влади. Київ, 1999. 47 с.
 9. Пахомов В. В. Організаційно-правові засади здійснення державного контролю за правозастосовчою діяльністю податкових органів: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2007. 187 с.
 • Шевчук В. О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою: проблеми теорії, організації, методології: монографія. Київ, 1999. 371 с.
 • Сушинський О. І. Контроль у сфері публічної влади: теоретико-методологічні та організаційно-правові аспекти: монографія. Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2002. 468 с.

[collapse]
| Повний текст .pdf

Though some students might

So you free essay writer program can now earn a record of everything you already know.

have the ability to write a research paper which focuses on a specific field of study, others might not have exactly the identical chance.

©2024. Пенітенціарна академія України