СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ  З УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ

Автор(и): Шумна Л. П., Малахова А. О., Богдан Ю. М.

Місце роботи:

Шумна Л. П.,

доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-7708-296X;

Малахова А. О.,

аспірант кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-4473-2014;

Богдан Ю. М.,

аспірант кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-0452-7638

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 3 (8): 43-54

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2019.03.043

Анотація:

У статті розглянуто форми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників відповідно до законодавства України. На основі аналізу нормативно-правових актів та наукових праць, присвячених досліджуваному питанню, виявлено аспекти, що потребують подальшого доопрацювання на законодавчому рівні та запропоновано підходи до вдосконалення регулювання процесу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників згідно з європейськими стандартами.

Ключові слова: науково-педагогічні працівники, професійна компетентність, підвищення рівня професійної компетентності, підвищення кваліфікації, стажування.

 

Список використаних джерел

  1. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ Президента України від 25.06.2013 р. № 344/2013. Офіційний вісник Президента України. № 17. Ст. 31.
  2. Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: затв. наказом Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від 24.01.2013 р. № 48. Офіційний вісник України. № 28. С. 328.
  3. Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів: наказ МОН від 01.06.2013 р. № 665. URL: http://osvita.ua/legislation/other/37302/ (дата звернення: 09.06.2019).
  4. Жабенко О. Підвищення рівня професійної компетентності науково-педагогічних працівників: право чи обов’язок. Молодий вчений. № 10 (50). С. 432–438.
  5. Мороз В. Механізм організації підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників як об’єкт державного управління якості освіти. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. № 3. С. 107–113.
  6. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 8.06.2019).

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України