КЛАСИФІКАЦІЯ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ СВІТУ

Автор(и):Сакір-Молочко Н.В., Самофалов Л.П

Місце роботи: 

Сакір-Молочко Н. В.,

аспірантка,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна;

Самофалов Л. П.,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри теорії та історії держави

і права, конституційного права,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):54-65

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.01.054

Анотація

Стаття присвячена розгляду різноманітних типів виборчих систем. Кожна виборча система має такі специфічні характеристики, на основі яких стає можливою розробка класифікації виборчих систем. Вітчизняні та зарубіжні науковці мають дещо відмінні підходи в цьому питанні. Автор пропонує оптимальну класифікацію виборчих систем. У статті розглянуто сутність світових виборчих систем, а також визначено їх особливості, переваги та недоліки.

Ключові слова: виборча система, пропорційні виборчі системи, мажоритарні виборчі системи, змішані виборчі системи, представницька демократія.

 

Список використаних джерел

  • Дюверже М. Политические партии: пер. с франц. Москва: Академический Проект, 2002. 560 с.
  1. Енциклопедія сучасної України. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=33916(дата звернення: 25.09.2017).
  • Короткий оксфордський політичний словник / за ред. Макліна І., Макмілана А. Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2005. 789
  • Піча В. М., Левківський К. М., Хома Н. М. Політологія: типові питання та відповіді з лекційного курсу: навчальний посібник для студентів / за ред. Хоми Н. М. Київ: Каравела, 2002. 176 с.
  1. Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни / Кухта Б., Романюк А., Старецька Л., Угрин Л. [та ін.]. Львів: Кальварія, 2003. 500 с.
  • Садовая И. И., Чернышев Г. С., Радугин К. А. Политология: учебное пособие для вузов / под ред. Радугина А. А. Москва: Центр, 2000. 336 с.
  • Сидельникова Т. Т., Темников Д. А., Шагарин И. А. Политология: комментарии, схемы, афоризмы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. Остроумова А. И. Москва: ВЛАДОС, 1999. 208 с.
  • Юрій М. Ф. Політологія. Київ: Дакор, 2005. 416 с.
  1. Сarter E., Farrel D. M. Electoral Systems and Election Management. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.506.561&rep= rep1&type=pdf (дата звернення: 25.09.2017).

[collapse]
| Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України