ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Автор(и):Олійник В. С.,Антоненко М. І

Місце роботи: 

Олійник В. С.,

кандидат юридичних наук,

старший викладач кафедри теорії та історії

держави і права, конституційного права,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна;

Антоненко М. І.,

кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри правознавства,

Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):105-118

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.01.105

Анотація

У статті досліджено специфіку та основні джерела фінансування політичних партій у демократичних країнах. Розглянуто особливості фінансової діяльності політичних партій в Україні, в тому числі у виборчому процесі. Визначено проблеми фінансування політичних партій в Україні та рекомендовано шляхи їх вирішення. Запропоновано висновки і рекомендації.

Ключові слова: політична партія, виборчий процес, виборча кампанія, виборчий фонд, фінансування, державне фінансування, приватне фінансування, фінансовий контроль, санкція, закон.

Список використаних джерел

 1. Громадські об’єднання в Україні: навч. посіб. / [Бесчастний В. М., Філонов О. В., Субботін В. М. та ін.]; за ред. Бесчастного В. М. Київ: Знання, 2007. 415 c.
 2. Георгіца А. З. Конституційне право зарубіжних країн: підручник. Тернопіль: Астон, 2003. 432 с.
 3. Гонюкова Л. Політичні партії як інститут державної політики та управління: теоретико-методологічний аналіз: монографія / за наук. ред. д-ра політ. наук Шкляра Л. Є. К.: НАДУ, 2009. 392 с.
 4. Європейський демократичний доробок в галузі виборчого права: матеріали Венеціанської Комісії, Парламентської Асамблеї, Комітету міністрів, Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи / [за ред. Ключковського Ю.]. Вид. 2-ге, випр. і доповн. К.: Логос, 2009. 500 с.
 5. Заславский С. Е., Зотова З. М. Правовые основы участия политических партий в выборах. М.: РЦОИТ, 2006. 240 с.
 6. Балабан Р. Фінансовий вимір виборчого алгоритму. Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса. 2010. Вип. 6. С. 161–168.
 7. Ковриженко Д., Чебаненко О., Синьоокий О. Європейський досвід фінансування партій та виборчих кампаній. Часопис Парламент. 2009. № 2. С. 23–64.
 8. Конончук С. Партії у виборчих процедурах в Україні / Укр. незалежний центр політ. дослідж. К.: Агентство Україна, 2010. 17 с.
 9. Крисенко О., Миколенко Д., Подьячев Д. Європейський досвід державного фінансування політичних партій: висновки для України: аналітична записка // Регіональний філіал НІСД у м. Харкові. URL: http://old.niss.gov.ua/Monitor/juni08/9.htm.
 10. Лебедюк В. М. Фінансування політичних партій в Україні: механізми державного контролю. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 14. С. 100–103.
 11. Пінто-Душинський М. Довідник «Фінансування партій та виборчих кампаній»: огляд. Політичні фінанси: Регулювання і практика: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 29 квітня 2002 р.). К.: Європа 21, 2002. С. 87–108.

[collapse]
| Повний текст .pdf

In fact, lots of students and university professors need essays that have particular topics, but a good write my essay deal of instances the teachers do not really care about the kind of essay that the student will write to them.

©2024. Пенітенціарна академія України