СПОЖИВЧІ ТОВАРИСТВА ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Автор(и): Ніщимна С. О., Зливко С. В., Сикал М. М. 

Місце роботи:

Ніщимна С. О.,

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри
адміністративного, цивільного та господарського права і процесу,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0001-7424-7688;

Зливко С. В.,

доктор юридичних наук, професор кафедри
адміністративного, цивільного та господарського права і процесу,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-2732-3144;

Сикал М. М.,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри
адміністративного, цивільного та господарського права і процесу,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-0334-4047 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № 2 (10): 28-39

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2020.02.028

Анотація

У статті визначено статус споживчого товариства як однієї з організаційно-правових форм юридичних осіб, що є й однією з організаційно-правових форм активізації участі громадян у господарюванні та задоволенні їх власних потреб.

Проаналізовано норми Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про кооперацію» та «Про споживчу кооперацію», відповідно до яких споживчим товариством визнається самостійна, демократична організація громадян, які на основі добровільності членства і взаємодопомоги за місцем проживання або роботи об’єднуються для спільного господарювання з метою поліпшення свого економічного і соціального стану.

Ключові слова: кооператив, споживче товариство, ознаки споживчих товариств.

 

Список використаних джерел

  1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 28.10.2020).
  2. Про споживчу кооперацію: Закон України від 10.04.1992 р. № 2265. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/236/96-вр (дата звернення: 28.10.2020).
  3. Цивільний кодекс України від 01.2003 р. №435-IV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 28.10.2020).
  4. Господарський кодекс України від 01.2003 р. №436-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 28.10.2020).
  5. Про кооперацію: Закон України від 10.07.2003 р. № 1087. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/236/96-вр (дата звернення: 28.10.2020).
  6. Апотій В. В., Міщук І. Організація торгівлі. Київ, 2005. 150 с.
  7. Зеліско А. В. Споживчі товариства як вид непідприємницьких товариств. Часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки». 2005. № 4 (16). С. 132–136.
  8. Кооперативне право: підручник для кооперат., сільськогосп., економ., юрид. вищ. навч. закладів і фак. / за ред. чл.-кор. НАН України В.І. Семчика. Київ, 1998. 366 с.
  9. Кучеренко І. М. Місце споживчих товариств у системі непідприємницьких кооперативів. Часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки». № 3. С. 52–59.
  10. Програма завершення розмежування і закріплення власності в споживчій кооперації України (Укоопспілки): затверджено постановою XVIII (позачергового) з’їзду споживчої кооперації України 12.2000 р. зі змінами і доповн., затверд. IV зборами Ради Укоопспілки XIX скликання 24.01.2007 р. Нормативні акти Укоопспілки: у 2 т. Т. 1. Київ: Комп’ютерпрес, 2008. С. 209–283.

[collapse]

Повний текст .pdf

Should you will need a standard research paper with precise composing, write my essays then you need to look for a writing service that creates such records.

©2024. Пенітенціарна академія України