БЮДЖЕТНЕ ПРАВО ЯК ПРОВІДНА ПІДГАЛУЗЬ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Автор (и): Ніщимна С. О., Крупко Я. М.

Місце роботи:

Ніщимна С. О.,

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри
адміністративного, цивільного та господарського права і процесу,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0001-7424-7688;

Крупко Я. М.,

кандидат юридичних наук, начальник аспірантури,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-1578-2303

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право 2020 No 3(11): 51-59

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2020.03.051

Анотація

Стаття присвячена характеристиці бюджетного права як провідної підгалузі фінансового права. Проблематика бюджетного права, як сфера реалізації бюджетної діяльності, розглядалась у численних загальнотеоретичних дослідженнях. Однак і сьогодні це питання знаходиться в центрі уваги вчених і практиків, особливо, коли йдеться про спеціальні галузеві дослідження. У науці фінансового права ця проблема ускладнюється неоднозначним розумінням системи фінансового права, його поділу на загальну й особливу частини, структури обох цих частин.

Ключові слова: фінансове право, бюджетне право, підгалузь, бюджетний устрій, бюджетний процес, бюджетна діяльність.

Список використаних джерел

 1. Газье А. Публичное право Франции и России: пересечения и параллели. Правоведение. Москва. 2003. № 3 (248). С. 30–54.
 2. Воронова Л. К. Фінансове право України: підручник. Київ: Прецедент; Моя книга, 2006. 448 с.
 3. Очерки бюджетно-правовой науки современности: монография / под общ. ред. Е. Ю. Грачевой и Н. П. Кучерявенко. Москва; Харьков: Право, 2012. 512 с.
 4. Бесчеревных В. В. Компетенция Союза ССР в области бюджета. Москва: Юрид. лит., 176 с.
 5. Козырин А. Н. Финансовое право и управление публичными финансами в зарубежных странах. Москва: ЦППИ, 2009. 182 с.
 6. Starck В., Roland Н., Воуеr L. Introduction au droit. 5еmе edition. Рaris, 2000. 154 с.
 7. Фінансове право: підручник / О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький, О. А. Лукашев та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка. Харків: Право, 2017. 374 с.
 8. Вакарюк Л. В. Інститути бюджетного права як підглузі фінансового права: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2009. 210 с.
 9. Худяков А. И. Финансовое право Республики Казахстан. Особенная часть. Алматы: Норма-К, 2000. 344 с.
 10. Конюхова Т. В. Система институтов бюджетного права Российской Федерации: автореф. дис. на соиск. науч. степ. канд. юрид. наук. Москва, 2012. 36 с.
 11. Запольский С. В. Дискуссионные вопросы теории финансового права: монография. Москва: РАП, Эксмо, 2008. 153 с.
 12. Пискотин М. И. Советское бюджетное право. Основные проблемы. Москва: Юрид. лит., 1971. 312 с.
 13. Чернадчук В. Д. Стан та перспективи розвитку бюджетних правовідносин в Україні: монографія. Суми: Ун-ка кн., 2008. 456 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України