ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ

Автор(и):Манжула А. А

Місце роботи: 

доктор юридичних наук, доцент,

професор кафедри галузевого права,

Центральноукраїнський державний педагогічний

університет ім. В. Винниченка, м.  Кропивницький, Україна

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):93-104

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.01.093

Анотація

У статті проведено аналіз наукових поглядів правників на питання відповідальності. Запропоновано авторське визначення поняття відповідальності науково-дослідних установ. Акцентовано увагу на відсутності єдиного нормативно-правового акта, який би визначав характерну їм відповідальність. Окреслено коло проблем удосконалення відповідальності науково-дослідних установ.

Ключові слова: науково-дослідна установа, відповідальність, удосконалення, проблема, види юридичної відповідальності.

 

Список використаних джерел

 1. Скакун О. Ф. Теорія держави і права (енциклопедичний курс): [підручник]. Видання 2-ге, перероблене і доповнене. Харків: Еспада, 2009. 752 с.
 2. Адміністративна відповідальність в Україні: навч. посіб. / Комзюк А. Т., Гуменюк В. А., Джагупов Г. В. та ін.; за заг. ред. А. Т. Комзюка. 3-тє вид., доопр. Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2007. 80 с.
 3. Будько З. М. Фінансово-правова відповідальність за вчинення податкових правопорушень: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2005. 258 с.
 4. Басін К. В. Юридична відповідальність: природа, форми реалізації та права людини: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2006. 214 с.
 5. Зелена О. В. Сутність юридичної відповідальності та роль правоохоронних органів у її забезпеченні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 200. 215 с.
 6. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Шемшученко Ю. С. (голова редкол.) та ін. Київ: Юрид. думка, 2011. Т. 1: А–Г. 656 с.
 7. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 13.12.1991 № 1977-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 12. Ст. 165.
 8. Кодекс України про адміністративні правопорушення: закон України від 07.12.1984 № 8073-Х. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122.
 9. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.
 • Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
 • Про затвердження Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави : постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 № 380. Офіційний вісник України. 2001. № 17. Ст. 751. С. 140. Код акта 18546/2001.
 • Фінансове право: підручник / М. П. Кучерявенко, Д. О. Білінський, О. О. Дмитрик та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф. М. П. Кучерявенка. Харків: Право, 2013. 400 с.
 • Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. Додаток до № 50.

[collapse]
| Повний текст .pdf

Before placing an order, a number of factors best essay writer must be considered.

©2024. Пенітенціарна академія України