ПРАВО, КУЛЬТУРА І ПРАВОВА РЕАЛЬНІСТЬ: КРИТИЧНЕ РАЦІОНАЛЬНЕ МИСЛЕННЯ (КРИТИЧНИЙ РАЦІОНАЛІЗМ) ЯК УМОВА ВИЖИВАННЯ СУСПІЛЬСТВ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

Автор(и):Литвинов О. М

Місце роботи: 

доктор юридичних наук, доцент,

професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін,

Луганський державний університет внутрішніх

справ імені Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк, Україна

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):18-31

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.01.018

Анотація

Стаття є конспективним викладенням і розвитком деяких методологічних положень загальної культурологічної концепції права, де критичне мислення як найбільш важливий для правознавства практичний аспект критичного раціоналізму тлумачиться в його рятівній ролі для суспільств. Головними перешкодами в становленні правових держав як суспільств, організованих на засадах рівних прав кожної людини, є архетипи минулого (культ сили, дихотомія «свій–чужий» та ірраціональна функціональна невідповідність сфер діяльності), що в ХХІ столітті стає вираженням злочинного, характерного для представників некреативних вторинних культур. Доведено, що критичне мислення є епістемологічним інструментом, що дозволяє долати обмеженість мислення і дій, спричинених архетипами минулого, що стає умовою виживання суспільств у сучасному світі.

Ключові слова: право, культура, правова реальність, філософія права, критичне мислення, критичний раціоналізм, суспільство, держава.

Cписок використаних джерел

 1. Литвинов О. М. Право як феномен культури: спроба філософ­ського осмислення. Луганськ: Янтар, 2014. 800 с.
 2. Литвинов О. М. Право як феномен культури: автореф. дис. … д‑ра юрид. наук: 12.00.12: Філософія права. Харків: НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2016. 41 с.
 3. Литвинов О. М. Про правовий оксюморон (логіко-герменевтичні роздумування щодо виразу «конфлікт культур»). Вісник Луганськ. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. 2017. Вип. 1 (77). С. 11–18.
 4. Феномен української культури: методологічні засади осмислення / [відп. ред. Шинкарук В., Бистрицький Є.]. Київ: Фенікс, 1996. 478 с.
 5. Аристотель. О душе. Сочинения: в 4 т. Т. 1: [пер. с древнегреч.; общ. ред. Асмус В. Ф.]. Москва: Мысль, 1976. С. 369–450.
 6. Платон. Государство. Сочинения: в 3-х т. Т. 3. Ч. 1.: [пер. с древнегреч.; под общ. ред. Лосева А. Ф. и Асмуса В. Ф.]. Москва: Мысль, 1971. С. 89–454.
 7. Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления. Харьков: Право, 2002. 328 с.
 8. Литвинов О. М. Щоб наблизити реальність правового суспільства (нотатки на сторінках дослідження про право як правову реальність). Вісник Луганськ. академії внутр. справ МВС ім. 10-річчя незалежності України. 2002. Вип. 3. С. 254–263.
 9. Литвинов О. М. Право як феномен культури: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.12: Філософія права. Луганськ: ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2017. 555 с. [Рукопис].
 10. Поппер К. Р. Открытое общество и его враги: [пер. с англ. Садовского В. Н.]. Киев: Ника-Центр, 2005. 800 с.
 11. Тягло А. В., Воропай Т. С. Критическое мышление: проблема мирового образования ХХІ века. Харьков: Ун-т внутр. дел, 1999. 285 с.
 12. Литвинов О. М. Щодо подолання примітивізму соціуму раціональністю мислення: методологічні зауваження проти позитивістів та вульгарних матеріалістів. Вісник Луганськ. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. 2013. Вип. 3. С. 24–32.
 13. Литвинов А. Н. О категориях культуры и категориях права: опыт критически-методологического размышления. Философия права. 2011. № 6 (49). С. 18–22.
 14. Фергюсон Ниал. Восхождение денег: Финансовая история мира / [пер. с англ. Коляндра А., Файбисовича И.]. Москва: Изд-во АСТ: СORPUS, 2017. 451 с.
 15. Литвинов О. М. Реформація. Велика українська юридична енциклопедія. Т. 2. Філософія права / редкол.: Максимов С. І. (голова) та ін. Харків: Право, 2017. С. 731–735.
 16. Бергсон А. Два источника морали и религии / [пер. с фр., послесловие и примечания Гофмана А. Б.]. Москва: Канон, 1994. 384 с.
 17. Ефимов И. М. Свергнуть всякое иго. Повесть о Джоне Лилберне. Москва: Политиздат, 1977. 399 с.
 18. Спиноза Б. Богословско-политический трактат. Избранные произведения: в 2-х т. Т. ІІ: [пер. с лат. Лопаткина М.]. Москва: Гос. изд-во полит. лит., 1957. С. 5–284.
 19. Спиноза Б. Этика. Избранные произведения: в 2-х т. Т. І: [пер. с лат. Иванцова Н. А.]. Москва: Гос. изд-во полит. лит., 1957. С. 359–618.
 20. Литвинов О. М. Народження негатив-патерналізму: щодо біди, що насувається на нашу країну, або про принципи навчання по-українськи. Вісник Дніпропетровськ. нац. ун-ту: Філософія. Соціологія. Політологія. 2007. Вип. 15. С. 285–292.
 21. Литвинов О. М. «Негатив-патерналізм» як характеристика державного ладу України: спроба культурологічно-правової діагностики. Проблеми філософії права. 2010–2011. Т. VIII–IX. С. 306–314.
 22. Литвинов О. М. Освіта в Україні як соціокультурна фікція, або про системну деформацію культурних смислів. Українська освіта у світовому часопросторі: матеріали Другого міжнар. Конгресу. Київ: Украгентство інформації та друку «Рада», 2007. Кн. 1. С. 318–319.
 23. Литвинов О. М. Корупція як культурна традиція: спроба філософсько-правового аналізу процесу криміналізації свідомості. Вісник Луганськ. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. Спец. випуск № 8: Проблеми вдосконалення законодавства про протидію відмиванню злочинних доходів і корупції (Донбаські правові читання). Луганськ, 2010. С. 181–191.
 24. Монтескье Ш. О духе законов. Избранные произведения. Москва: Гос. изд-во полит. лит., 1955. С. 159–734.
 25. Платон. Апология Сократа. Собр. соч.: в 4-х т. Т. 1; [пер. с древнегреч. Соловьева М. С.; общ. ред. Лосева А. Ф. и др.; авт. вступит. статьи Лосев А. Ф.; примеч. Тахо-Годи А. А.]. Москва: Мысль, 1990. С. 70–96.

[collapse]
| Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України