ЗЛОЧИННІ ДІЯННЯ ПРОТИ ЩЕ НЕНАРОДЖЕНОГО ЖИТТЯ ЗА КК ФРН: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Автор(и):Лисько Т. Д

Місце роботи: 

доцент кафедри кримінального та адміністративного права,

Академія адвокатури України, м. Київ, Україна

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):173-180

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.01.173

Анотація

У статті надано порівняльно-правовий аналіз незаконного проведення аборту. Основну увагу приділено КК ФРН, який детально регламентує злочинні діяння, пов’язані з перериванням вагітності, визначає об’єктом посягання не здоров’я вагітної, а майбутнє життя плоду. Ця група злочинів у німецькій доктрині має назву «Злочини проти ще ненародженого життя». Зроблено акцент на досить детальному описі положень регламентаційного характеру, що містяться в КК ФРН, які, зазвичай, є предметом дослідження медичного або сімейного права.

Ключові слова: аборт, злочинні діяння за КК ФРН, ще ненароджене життя, переривання вагітності.

Список використаних джерел

  1. Сравнительное уголовное право. Особенная часть: монография / под общ. и науч. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуженного деятеля науки РФ С. П. Щербы. Москва: Юрлитинформ, 2010. С. 70.
  2. Крылова Н. Е. Ответственность за незаконное производство аборта и необходимость уголовно-правовой защиты, будущей жизни. Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 2002. № 6. С. 38.
  3. Черевко К. О. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика незаконного проведення аборту: монографія / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Литвинова. Харків: Ніка Нова, 2012. 196 с.; Чеботарьова Г. В. Кримінально-правова охорона правопорядку в сфері медичної діяльності: монографія. Київ: КНТ, 2011. 616 с.
  4. Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части: учебник для магистров / под ред. Н. Е. Крыловой. 4-е изд., перераб. и дополн. Москва: Юрайт, 2013. С. 854.
  5. Tröndle H. Das Schwangeren und Familienhilfeänderungsgesetz // Tröndle H. Antworten auf Grundfragen. München: C.H. Beck, 1999. S. 381.
  6. Жалинский А. Э. Современное немецкое уголовное право. Москва: ТК Велби; Изд-во Проспект, 2006. С. 373–374.

[collapse]
| Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України