«ПРАВОВА СИСТЕМА» І «Legal System»У ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАРУБІЖНИХ УЧЕНИХ

Автор(и): Кучук А.М.

Місце роботи: 

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри теорії та історії держави і права,
Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ України, м. Дніпро, Україна

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):9-17

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.01.009

Анотація

Статтю присвячено дослідженню співвідношення явищ, що позначаються термінами «правова система» (на пострадянському просторі) і «legal system» (в межах західної правової культури). Акцентовано увагу на непра­вильності висновку щодо зв’язку виникнення терміна «правова система» з іменем французького правознавця Рене Давида. Зроблено висновок, що зарубіжні правники переважно уникають використання слова «legal system», а використовуючи, фактично ототожнюють явище, що ним позначається, з іншим – позначуване терміном «право». Європейська фахова правнича література не використовує терміни «Legal System» і «System of Law» як відповідники понять «правова система» і «система права».

Ключові слова: право, правова система, система права, системність, радянська юриспруденція.

Список використаних джерел

 1. Оніщенко Н. М. Теоретико-методологічні засади формування та розвитку правової системи: автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.01. Київ. 2002. 41 с.
 2. Луць Л. А. Європейські міждержавні правові системи: загальнотеоретична характеристика: автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.01. Київ. 2005. 32 с.
 3. Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток / Журавський В. С. [та ін.]; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького; Інститут законодавства Верховної Ради України. Київ: Юрінком Інтер, 2003. 296 с.
 4. Тихомиров Ю. А. Закон и формирование гражданского общества. Советское государство и право. 1991. № 8. С. 24–32.
 5. Тиунова Л. Б. О понятии правовой системы. Правоведение. 1985. № 1. С. 23–30.
 6. Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности / под ред. Туманова В. А. Москва: Юристъ, 2003. 448 с.
 7. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. Москва: ИНФРА•М, 1999. 542 с.
 8. Raz. J. The Concept of a Legal System. Oxford: the Clarendom Press. 1970. 208 p.
 9. Fitzoerald P. J. The The Concept of a Legal System. By J. Raz. Oxford: the Clarendom Press. 1970. 208 and (bibliography and index) 4 pp.
 10. Вышинский А. Я. Вопросы теории государства и права. Изд. 2. Москва: Государственное изд-во юрид. лит., 1949. 18 с.
 11. Лившиц Р. З. Теория права. Москва: Издательство БЕК, 1994. 224 с.

[collapse]
| Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України