ЗАКОНОДАВЧІ НОВАЦІЇ ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ РАВОПОРУШЕННЯ В 2014–2016 РОКАХ

Автор(и):Крайник Г. С

Місце роботи: 

асистент кафедри кримінального права № 1,

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2018№1(3):162-172

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.01.162

Анотація

Роботу присвячено аналізу найактуальніших, на думку автора, новацій щодо адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення в Україні. Досліджено існуючу систему корупційних правопорушень (злочинів та адміністративних правопорушень) в Україні. Підтримано зміни до розділу 9 Загальної частини Кримінального кодексу України щодо невідворотності відповідальності за корупційні злочини. Встановлено, що науково не обґрунтовані та передчасні зміни й доповнення до Кримінального кодексу України (зокрема, до його статей 364, 364¹, 368², 365, 423, 424) створюють суттєві корупційні ризики. Визначено, що лише комплексні та науково обґрунтовані зміни й доповнення до чинного законодавства можуть сприяти запобіганню корупції.

Ключові слова: корупція, система корупційних правопорушень, корупційні злочини.

Список використаних джерел

 1. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. (підписана від імені України 11.12.2003 р., ратифікована 18.10.2006 р., набрала чинності для України 01.01.2010 р.). Офіц. вісник України. 2010. № 10. Ст. 506.
 2. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верхов. Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
 3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012р. № 4651-VI. Відомості Верхов. Ради України. 2013. № 9–13. Ст. 88.
 4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції: Закон України від 12 лютого 2015 р. № 198-VIII. Відомості Верхов. Ради України. 2015. № 17. Ст. 118.
 5. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо імплементації до національного законодавства положень статті 19 Конвенції ООН проти корупції: Закон України від 21 лютого 2014 року№ 746-VII. Відомості Верхов. Ради України. 2014. № 12. Ст. 188.
 6. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VII. Відомості Верхов. Ради України. 2014. № 47. Ст. 2051.
 7. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII. Відомості Верхов. Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056.
 8. Сташис В. В. Вибрані праці / уклад.: Тацій В. Я., Борисов В. І., Демидова Л. М.; відп. ред. Тацій В. Я. Харків: Право, 2015. 1184 с.
 9. Мельник M. І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: монографія. Київ: Атіка, 2001. 304 с.
 10. Невмержицький Є. В. Політична корупція: сутність і зміст. Право України. 2008. № 7. С. 123–129.
 11. Киричко В. М. Кримінальна відповідальність за корупцію. Харків: Право, 2013. 424 с.
 12. Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції: матеріали наук.-практ. семінару, 24 квіт. 2014 р. у рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки / редкол.: Борисов В. І. (голов. ред.) та ін. Харків, 2014. 116 с.
 13. Антикорупційні засади діяльності органів влади: наук.-практич. посіб. / Клімова С. М., Г. С. Крайник Г. С., Ніколайчук С. В. та ін.; за заг. наук. ред. Роздайбіди А. В. Видання 2-ге, переробл. та доповн. Хар­ків: Друкарня Мадрид, 2014. 364 с.
 14. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції: збірник матеріалів III Міжнародної наук.-практ. конф. (3 квітня 2015 р., м. Харків). Харків: Золота миля, 2015. 260 с.
 15. Настюк В. Я., Крайник Г. С. Проблемні питання адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення в Україні. Право України. 2015. Вип. 12. С. 48–57.
 16. Threats and Phantoms of Organised Crime, Corruption and Terrorism / ed. by P. Duyne, K. Jager, K. Lampe, J. Newell. Nijmegen: Wolf, 2004. 273 p.
 17. Shelley L. Civil Society Mobilized against Corruption: Russia and Ukraine. Civil Society and Corruption: Mobilizing for Reform / by ed. M.Johnston. Lanham, MD: University Press of America, 2005. Ch. 1. P. 3–21

[collapse]
| Повний текст .pdf
fast meet login

©2024. Пенітенціарна академія України