Призначення покарання на підставі ч. 1 ст. 70 та ч. 4 ст. 70 Кримінального кодексу України за наявності в діях особи «окремих епізодів злочинної діяльності»

Автор(и): Денисов С. Ф., Денисова Т. А., Білоконєв В. М.

Місце роботи:

Денисов С. Ф.

доктор юридичних наук, професор,

завідувач кафедри  кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Денисова Т. А.

доктор юридичних наук, професор,

заслужений юрист України,

помічник ректора з наукової та науково-методичної роботи,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Білоконев В. М.

суддя Запорізького апеляційного суду, м. Запоріжжя, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 1 (6): 70-86

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2019.01.070

Анотація:

У статті розглянуто важливі для теорії кримінального права та правозастосовної практики питання про окремі особливості призначення покарання за«окремими епізодами злочинної діяльності», що входять до складу складних одиничних злочинів, або є самостійними складовими тотожних злочинів та входять до складу повторності як форми множинності злочинів. Звернено увагу на «окремі епізоди», а також спеціалізований термін «злочинна діяльність», який використовується у кримінальному праві.

Ключові слова: покарання, призначення покарання, злочин, окремі епізоди злочинної діяльності.

Список використаних джерел

  1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. Київ: Юрінком Інтер, 2016. 1064 с.
  2. Советское уголовное право. Общая часть. Москва: Изд-во МГУ, 1974. 445 с.
  3. Зінченко І. О., Тютюгін В. І. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання: монографія. Харків: Фінн, 2008. 336 с.
  4. Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 04.06.2010 р. Вісник Верховного Суду України. 2010. № 7. URL: https://законодавство.com/sud-ukrajini-verhovniy/postanova-04062010-pro-praktiku-zastosuvannya328683.html (дата звернення: 26.12.2018).
  5. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 704 с.
  6. Волженкин Б. В. Принцип справедливости и проблемы множественности преступлений по УК РФ. Законность. 1998. № 12. С. 2–7.
  7. Бражник Ф. С. Множественность преступлений – отражение совокупной общественной опасности. Уголовное право. № 3. С. 6–10.
  8. Таганцев Н. С. О повторении преступлений: Исследование. Санкт-Петербург, 1867. 296 с.
    [collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України