ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОХОДЖЕННЯ МАЛОРОСІЙСЬКОГО КОЗАЦТВА

Автор(и): Любич О.А.

Місце роботи: 

кандидат історичних наук,

доцент кафедри економіки та соціальних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):24-31

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2017.02.024

Анотація

У статті проаналізовано принципи комплектування малоросійського козацького війська на Україні у ХVII столітті, а також розглянуто питання внутрішньої організації військ, системи забезпечення і керування. Автором зроблено спроби аналізу щодо поглядів, ідей дослідників XIXXXI ст. на ці події, а також визначено цінність історичного спадку з сучасної точки зору. Розглянуто культурні, соціально-економічні, політичні, техніко-юридичні фактори, що стали причиною ліквідації місцевого права і змін у культурному житті Чернігівщини з наданням їй особливого правового та культурного статусу.

Ключові слова: комплектування, козацьке військо, слобідські полки, козаки, принцип комплектування, військова служба, мобілізація козацького війська, історіографія, методологічні принципи, малоросійські козаки, козацькі полки, соціальний статус.

Список використаних джерел

 1. Гуржий А. И. Эволюция феодальных отношений на Левобережной Украине в первой половине XVIIІ в. Киев: Наукова думка, 1986.
 2. Слабченко М. Е. Организация хозяйства Украины от Хмельнищины до мировой войны. Часть первая: Хозяйство Гетьманщины в XVII–XVIIІ столетиях. Том первый. Землевладение и формы сельского хозяйства. Одесса: Государственное изд-во Украины, 1922.
 3. Слабченко М. Е. Центральные учреждения Украины XVII–XVIIІвв. Одесса: Типография Губерниального комиссариата – Просвиты, 1918.
 4. Єфименко А. Я. Южная Русь. Очерки, исследования и заметки. Санкт-Петербург: Издание Общества имени Т. Г. Шевченко, 1905. Т. І. С. 399–400.
 5. Лазаревский А. М. Малороссийские посполитые крестьяне (1648–1783). Историко-юридический очерк по архивным источникам. Чернигов, 1866.
 6. 6. Чтения в историческом обществе Нестора Летописца: кн. Киев, 1892. С. 4.
 7. 7.Лазаревский А. М. Описание старой Малороссии: материалы для истории заселения, землевладения и управления. Киев: Типография К. Н. Милевского, 1893. Т. І. Полк Нежинский. С.
 8. 8. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського / Інститут рукописів. Ф. І. Спр. 54 484 (Лаз 33). Арк. 8. (Далі: НБУ. ІР.).
 9. Кулиш П. А. Отпадение Малороссии от Польши (1340–1654). Москва: Университетская типография, 1889. Т. ІІІ. С. 63.
 10. НБУ. ІР. Ф. 61. Спр. 1058. Арк. 1.
 11. Инкин В. Ф. Крестьянский общинный строй в Галицком Прикарпатье (Опыт сравнительного изучения поземельных союзов): автореф. дис. … канд. ист. наук. Львов, 1978. С.9.
 12. 12. Лучицкий И.В. Гетьман Мазепа и остерские общие земли: из истории землевладения в Левобережной Украине. Киевкая старина. 1892. № 1. С.
 13. 13. Пирог П. В. Гетьман Пётр Дорошенко и Левобережная Украина. Чернигов, 2002.
 14. 14. Полное собрание законов Российской империи. Санкт-Петербург, 1830. Т. 1.
 15. 15. Ефименко А. Я. История украинского народа. Киев: Либідь, 1990.
 16. 16. Центральний Державний історичний архів України (м. Київ). Ф. 222. Оп. 2. Спр. 38. Арк. 45 (зв.). Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Інститут рукописів. Ф. 1. Спр. 54671 (Лаз 342). Арк. 109. (Далі: НБУ ІР).
 17. НБУ ІР. Ф. XIV. Спр. 163. Арк. 69.
 18. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Санкт-Петербург: Типография Эдуарда Праца, 1867. Т. V. С. 64–66. Земский сборник Черниговской губернии. Чернигов: Типография Губернского земства, 1901. № 5. Май. С. 38.
 19. АЮЗР. Санкт-Петербург: Типография Эдуарда Праца, 1869. Т. VI.
 20. 20. Переписна книга Чернігова 1666 р. / передмова та примітки Коваленка О., Мельника С. і Сапона В. Сіверянський літопис. 1997. № 3. С. 167–181.

[collapse]
| Повний текст .pdf