ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯК СУБ’ЄКТ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ:
ДОСВІД ОДУВС З КАДРОВОГО ТА ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ

Автор(и): Катеринчук І. П

Місце роботи: 

доктор юридичних наук,
ректор Одеського державного університету внутрішніх справ

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):121-131

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2017.02.121

Анотація

У статті показані результати наукового дослідження діяльності вищого навчального закладу як феномена і суб’єкта профілактики правопорушень. Автором представлений досвід Одеського державного університету внутрішніх справ з особливостей роботи навчального закладу з кадрового та законодавчого забезпечення профілактичної практичної діяльності Національної поліції. Представлено головні напрямки роботи університету з якісної підготовки правоохоронців у сучасних умовах як профілактичного підґрунтя ефективного забезпечення правоохоронної діяльності. Визначено проблеми функціонування навчальних закладів з особливими умовами навчання з підготовки поліцейських та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: вищий навчальний заклад, суб’єкти профілактики правопорушень, кадрове та законодавче забезпечення, правоохоронна діяльність.

Список використаних джерел

  1. Кримінологія: підручник для студентів вищих навч. закладів / Джужа О. М., Кондратьєв Я. Ю., Кулик О. Г. та ін.; за заг. ред. Джужи О. М. Київ: Юрінком Інтер, 2002. 416 с.
  2. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів / Даньшин І. М., Голіна В. В., Кальман О. Г., Лисодєд О. В.; за ред. проф. Даньшина І. М. Харків: Право, 2003. 352 с.
  3. Основи оперативно-розшукової діяльності: навч. посіб. / Албул С. В., Андрусенко С. В., Мукоіда Р. В., Ноздрін Д. О.; за заг. ред. Албула С. В. Одеса: ОДУВС, 2016. 270 с.
  4. Батиргареєва В. С. Рецидивна злочинність в Україні: соціально-пра­вові та кримінологічні проблеми: монографія. Харків: Право, 2009. 576 с.
  5. Бабенко А. М. Запобігання злочинності в регіонах України: концептуально-методологічний та праксеологічний вимір: монографія. Одеса: ОДУВС, 2014. 416 c.
  6. Денисов С. Ф. Органы внутренних дел Украины как субъекты противодействия молодежной преступности. Вестник Казанского юридического института МВД России. 2012. № 4. С. 115–118.
  7. Денисова Т. А. Покарання в системі протидії злочинності. Вісник Асоціації кримінального права України. 2013. № 1 (1). С. 409–423.
  8. Литвинов О. М. Адміністративно-територіальна координація діяльності суб’єктів профілактики злочинів в Україні на місцевому рівні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2002. 274 с.
  9. Литвинов О. М. Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні: монографія. Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. 446 с.
  10. Іщук О. С. Теоретико-методологічні та практичні засади кримінологічної діяльності органів прокуратури: дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.08. Харків, 2016. 399 с.

[collapse]
| Повний текст .pdf