Higher esucational establishment as a subject of crime prevention: experience of the odesa state university of internal affairs on the staff and legislative practice providing

Author (s): Katerynchuk I. P

Work place: 

Doctor of Sciences (Law),
Rector of Odessa State University of Internal Affairs, Odessa, Ukraine

Language: Ukrainian

Scientific Herald of Sivershchyna. Series: Law 2017 No 2(2):121-131

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2017.02.121

Summary

The article presents the results of the scientific research of a higher educational establishment activity as a phenomenon and a crime prevention subject. The author represents the experience of the Odesa State University of Internal Affairs on the work peculiarities ofthe educational establishment on the personnel and legislative provision of the preventive practical activities of the National Police. The main directions of the University’s work on qualitative training of law-enforcers in present-day conditions are presented as a preventive basis for the effective provision of law enforcement activities. The problems of the educational establishment functioning with special training conditions for the policemen training and the ways of their solution are determined.

Summarizing the experience of the ODIAU as a subject of strengthening law and order in the country in the areas of personnel and legislative provision of practice, we note that the information described above and these proposals are summarized in a single document and formally sent to the Committee on Legislative Support of Law Enforcement Activities of the Verkhovna Rada Of Ukraine.

Key words: higher educational establishment, subjects of crime prevention, personnel and legislative practice providing, law enforcement activity, legislative provision.

REFERENCES

  1. Dzhuzha, O.M., Kondratiev, Ya.Yu. and Kulyk, O.H. (2002), Kryminolohiia, pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh navch. zakladiv, Yurinkom Inter, Kyiv.
  2. Danshyn, I.M., Holina, V.V. and Kalman, O.H. (2003), Kryminolohiia: Zahalna ta Osoblyva chastyny, pidruchnyk dlia studentiv yuryd. spets. vyshch. navch. zakladiv, Pravo, Kharkiv.
  3. Albul, S.V., Andrusenko, S.V. and Mukoida, R.V. (2016), Osnovy operatyvnorozshukovoi diialnosti: navch. posib. ODUVS, Odesa.
  4. Batyrhareieva, V.S. (2009), Retsydyvna zlochynnist v Ukraini: sotsialnopravovi ta kryminolohichni problem, Pravo, Kharkiv.
  5. Babenko, A.M. Zapobihannia zlochynnosti v rehionakh Ukrainy: kontseptualnometodolohichnyi ta prakseolohichnyi vyir, monohrafiia. ODUVS, Odesa.
  6. Denisov, S.F. (2012), “Organyi vnutrennih del Ukrainyi kak sub’ektyi protivodeystviya molodezhnoy prestupnosti”, Vestnik Kazanskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii, No. 4, pp.115–118.
  7. Denysova, T.A. (2013), “Pokarannia v systemi protydii zlochynnosti”. Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy, No. 1(1), pp.409–423.
  8. Lytvynov, O.M. (2002), Administratyvno-terytorialna koordynatsiia diialnosti subiektiv profilaktyky zlochyniv v Ukraini na mistsevomu rivni, dys. … kand. yuryd. nauk, 12.00.07. Kharkiv.
  9. Lytvynov, O.M. (2008), Sotsialno-pravovyi mekhanizm protydii zlochynnosti v Ukraini, monohrafiia. Vyd-vo Khark. nats. un-tu vnutr. sprav, Kharkiv.
  10. Ishchuk, O.S. (2016), Teoretyko-metodolohichni ta praktychni zasady kryminolohichnoi diialnosti orhaniv prokuratury, dys. … d-ra yuryd. nauk: spets, 12.00.08, Kharkiv.

[collapse]
| Full text .pdf

©2024. Penitentiary academy of Ukraine