ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и):Karchevskyi M. V

Місце роботи: 

Doctor of Sciences (Law),

ProfessorVice-President of Luhansk State Universityof Internal

Affairs named after E.O. Didorenko

Мова: Англійська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):132-143

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2017.02.132

Анотація

У статті висвітлено дистанційне навчання як складової навчального процесу у вищій школі. Досліджено вітчизняний та зарубіжний досвід використання технологій дистанційного навчання з точки зору ефективного використання їх можливостей для якісного оновлення вищої освіти, мінімізації ризиків розвитку імітаційної освіти. Встановлено межі використання дистанційних технологій та доводено технічну готовність впровадження дистанційних освітніх технологій.

Ключові слова: дистанційне навчання, технології дистанційного навчання, інтенсифікація навчання, підвищення пізнавальної активності.

References

  1. Russell R. L. Want to reform military education? An easy 1st step would be banning PowerPoint. Foreign Policy.03.2014. URL: http://foreignpolicy.com/2014/03/04/want-to-reform-military-education-an-easy-1st-step-would-be-banning-powerpoint/ (in English).
  2. Verizhnikov A. Vpered, v paleolit! [Forward, into the Paleolithic!] E-xecutive.ru. 27.08.2010. URL: http://www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/1365607/ (in Russian).
  3. Lashkov A. Pochemu uchenyye, politiki i biznesmeny otkazyvayutsya ot slaydov v prezentatsiyakh [Why do scientists, politicians and businessmen refuse slides in presentations]. Siliconrus.com. 14.05.2014. URL: http://siliconrus.com/2014/05/powerpoint-problem/ (in Russian).
  4. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro dystantsiine navchannia [On approval of the Regulation on distant education]: Nakaz MON Ukrainy vid 25 kvitnia 2013 roku [Decree of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated April 25, 2013] № 466; Pro zatverdzhennia Polozhennia z orhanizatsii profesiinoi pidhotovky osib riadovoho i nachalnytskoho skladu orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrainy [On Approval of the Provision on the Organization of Professional Training for Persons of the Private and Chief Staff of the Internal Affairs of Ukraine]: Nakaz MVS Ukrainy vid 13 kvitnia 2012 roku [Decree of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated April 13, 2012] № 318; Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhanizatsiiu pisliadyplomnoi osvity pratsivnykiv orhaniv vnutrishnikh sprav [On Approval of the Provision on the Organization of Postgraduate Education of the Officers of Internal Affairs]: Nakaz MVS Ukrainy vid 5 bereznia 2013 roku [Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated March 5, 2013] № 219 (in Ukrainian).
  5. Pashkova Ye. Zapis v bloge «Prezentatsiya na uroke» [Writing in a blog “Presentation at the lesson”]. Soobshchestvo vzaimopomoshchi uchiteley Pedsovet.su. 11.12.2007. URL: http://pedsovet.su/forum/78-79-1 (in Russian).
  6. Ugolovnoye pravo zarubezhnykh gosudarstv. Obshchaya chast [Criminal Law of foreign states. General part] / pod red. i s predisl. Kozochkina I. D. Moskva: Institut mezhdunarodnogo prava i ekonomiki imeni A.S. Griboyedova, 2001. 576 s. (in Russian).
  7. Karchevskiy V. P., Karchevskaya N. V. Osobennosti lektsii s ispolzovaniyem multimedia [Features of the lecture using multimedia]. Integratsiia osvity, nauky ta vyrobnytstva: zbirnyk naukovykh statei ta materiali Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (28–29 kvitnia 2009). Luhansk-Stakhanov.S.89–97 (in Russian).
  8. Karchevskyi M. V. Resursy systemy vyshchoi yurydychnoi osvity u zabezpechenni yednosti sudovoi praktyky u kryminalnykh spravakh. Zabezpechennia yednosti sudovoi praktyky u kryminalnykh spravakh v konteksti podii 2013–2014 r.r. v Ukraini: materialy Mizhnarodnoho sympoziumu (24–25 zhovtnia 2014 r.) [Resources of the system of Higher Legal Education in ensuring the unity of judicial practice in criminal cases. Ensuring the unity of judicial practice in criminal cases in the context of events of 2013-2014. in Ukraine: materials of the International Symposium (October 24-25, 2014)]. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 2013. S. 78–81 (in Ukrainian).
  9. Karchevska O. V. Instytutsionalizatsiia hromadianskoho suspilstva yak chynnyk formuvannia demokratychnoi politychnoi stabilnosti v suchasnii Ukraini [Institutionalization of Civil Society as a factor for the formation of democratic political stability in contemporary Ukraine]: avtoref. dys. kand. polit. nauk: 23.00.02 / Skhidnoukrainskyi natsionalnyi un-t im. Volodymyra Dalia. Luhansk, 2009. 19 s. (in Ukrainian).

[collapse]
| Повний текст .pdf