Positive experience of using technologies of distant education

Author (s):Karchevskyi M. V

Work place: 

Doctor of Sciences (Law),

ProfessorVice-President of Luhansk State Universityof Internal

Affairs named after E.O. Didorenko

Language: English

Scientific Herald of Sivershchyna. Series: Law 2017 No 2(2):132-143

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2017.02.132

Summary

У статті висвітлено дистанційне навчання як складової навчального процесу у вищій школі. Досліджено вітчизняний та зарубіжний досвід використання технологій дистанційного навчання з точки зору ефективного використання їх можливостей для якісного оновлення вищої освіти, мінімізації ризиків розвитку імітаційної освіти. Встановлено межі використання дистанційних технологій та доводено технічну готовність впровадження дистанційних освітніх технологій.

Ключові слова: дистанційне навчання, технології дистанційного навчання, інтенсифікація навчання, підвищення пізнавальної активності.

REFERENCES

  1. Russell, R. L. (2014), Want to reform military education? An easy 1st step would be banning PowerPoint. Foreign Policy, available at: http://foreignpolicy.com/2014/03/04/want-to-reform-military-education-an-easy-1st-step-would-be-banning-powerpoint/.
  2. Verizhnikov, A. (2010), Vpered, v paleolit! Available at: http://www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/1365607/.
  3. Lashkov, A. Pochemu uchenyye, politiki i biznesmeny otkazyvayutsya ot slaydov v prezentatsiyakh, available at: http://siliconrus.com/2014/05/powerpoint-problem/.
  4. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro dystantsiine navchannia (2013), Decree of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 466; Pro zatverdzhennia Polozhennia z orhanizatsii profesiinoi pidhotovky osib riadovoho i nachalnytskoho skladu orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrainy (2012), Decree of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine No. 318; Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhanizatsiiu pisliadyplomnoi osvity pratsivnykiv orhaniv vnutrishnikh sprav (2013), Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine No. 219.
  5. Pashkova, Ye. (2007), Zapis v bloge «Prezentatsiya na uroke». Soobshchestvo vzaimopomoshchi uchiteley Pedsovet.su. available at: http://pedsovet.su/forum/78-79-1.
  6. Kozochkin, I.D. (2001), Ugolovnoye pravo zarubezhnykh gosudarstv. Obshchaya chast, Institut mezhdunarodnogo prava i ekonomiki imeni A.S. Griboyedova, Moskva.
  7. Karchevskiy, V.P. and Karchevskaya, N.V. (2009), “Osobennosti lektsii s ispolzovaniyem multimedia”. Integratsiia osvity, nauky ta vyrobnytstva, zbirnyk naukovykh statei ta materiali Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (28–29 kvitnia 2009), Luhansk-Stakhanov, pp. 89–97.
  8. Karchevskyi, M.V. (2013), “Resursy systemy vyshchoi yurydychnoi osvity u zabezpechenni yednosti sudovoi praktyky u kryminalnykh spravakh “. Zabezpechennia yednosti sudovoi praktyky u kryminalnykh spravakh v konteksti podii 2013–2014 r.r. v Ukraini: materialy Mizhnarodnoho sympoziumu (24–25 zhovtnia 2014 r.): Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, Lviv, 2013, pp/ 78–81.
  9. Karchevska, O.V. (2009), Instytutsionalizatsiia hromadianskoho suspilstva yak chynnyk formuvannia demokratychnoi politychnoi stabilnosti v suchasnii Ukraini, avtoref. dys. kand. polit. nauk, 23.00.02, Skhidnoukrainskyi natsionalnyi un-t im. Volodymyra Dalia. Luhansk

[collapse]
| Full text .pdf

You need to let your creativity reveal

But is it possible to find a newspaper professional essay writing service for sale for less?It’s possible to succeed with internet sources of newspaper, though you may have to give up a number of your privacy.

through your own project.

©2024. Penitentiary academy of Ukraine