ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ВЧИНЯЄТЬСЯ ПЕРСОНАЛОМ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ

Автор(и): Звенигородський О. М., Абраменко П. В.

Місце роботи:

Звенигородський О. М.,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри
кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-1386-4919;

Абраменко П. В.,

студентка 2-го магістерського рівня факультету заочного,
контрактного навчання та підвищення кваліфікації працівників,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № 1 (9): 92-103

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2020.01.092

Анотація

У статті проаналізовано основні види злочинів у сфері службової діяльності, що вчиняються персоналом пенітенціарної системи України. На основі експертного опитування працівників Державної кримінально-виконавчої служби України встановлено чинники, що спонукають персонал пенітенціарної системи вчиняти злочини у сфері службової діяльності. На основі аналізу наукових понять «злочини у сфері службової діяльності» та змісту складів службових злочинів, що найчастіше вчиняються персоналом пенітенціарної системи, запропоновано авторське визначення поняття «злочини у сфері службової діяльності, що вчинюється персоналом пенітенціарної системи».

Ключові слова: злочини у сфері службової діяльності; Державна кримінально-виконавча служба України; пенітенціарна система; персонал пенітенціарної системи; детермінанти вчинення злочинів у сфері службової діяльності персоналом пенітенціарної системи.

Список використаних джерел

 1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 04.2001 р. № 2341-III.ата оновлення: 18.10.2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2341-14 (дата звернення: 20.01.2020).
 2. Кириченко В. Ф. Виды должностных преступлений по советскому уголовному праву. Москва: АН СССР, 1959. 184 с.
 3. Клименко В. А. Уголовная ответственность за должностные преступления. Киев: Блиц-Информ, 1996. 512 с.
 4. Светлов А. Я. Ответственность за должностные преступления. Киев: Наукова думка, 1978. 304 с.
 5. Тацій В. Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві України: навч. посібник. Харків: УкрЮА, 1994. 76 с.
 6. Задорожній А. А. Злочини у сфері службової діяльності як об’єкт кримінологічного дослідження. Вісник Вищої ради юстиції. № 3. С. 111–121.
 7. Зелінський А. Ф. Кримінологія: навчальний посібник. Xарків: Рубікон, 2000. 240 с.
 8. Бандурка А. М., Давыденко Л. М. Преступность в Украине: причины и противодействие: монография. Харьков: Основа, 2003. 368 с.
 9. Квициний А. К. Должностные преступления. Москва: Российское право, 1992. 223 с.
 10. Про пенітенціарну систему: проєкт Закону України № 7337 від 24 листопада 2017 року. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=62965 (дата звернення: 20.01.2020).
 11. Синьов В. М. Підготовка спеціалістів для пенітенціарної системи. Проблеми пенітенціарної теорії і практики.1996. № 1. С. 17–24.
 12. Журавська З. Вчинення злочинів персоналом виправних колоній як один із чинників, що знижує рівень забезпечення особистої безпеки засуджених. Історико-правовий часопис. 2014. № 2. С. 98–102.
 13. Європейські пенітенціарні правила. Рекомендація № R (2006)2 Комітету Міністрів держав-учасниць: прийнято Комітетом Міністрів Ради Європи 11 січня 2006 року. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/994_032 (дата звернення: 20.01.2020).
 14. Щедровицкий Г. П. Система педагогических исследований: методологический анализ. Педагогика и логика. Москва: Касталь, 1993. 412 с.
 15. Кравчук С. Й. Економічна злочинність в Україні. Київ: Кондор, 2009. 282 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

In actuality, if you’re considering using these writers, then there are a few things that

This is crucial since you’ll use your word processor so you have to know how many words it will free essay help print.

you need to take under consideration.