ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ У РАЗІ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ПІД ЧАС ІСПИТОВОГО СТРОКУ

Автор(и): Звенигородський О. М.

Місце роботи:

Звенигородський О. М.,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2018. № 3 (5): 77-88

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.03.077

Анотація

Публікація присвячена аналізу проблеми відмови суду у клопотанні уповноваженого органу з питань пробації щодо звільнення особи від відбування покарання у разі вчинення нею нового злочину під час іспитового строку. Проаналізовано кримінальне, кримінально-виконавче та кримінально-процесуальне законодавство України, судова практика. Встановлено, що уповноважені органи пробації мають дотримуватися конституційних положень щодо права на презумпцію невинуватості, а тому зволікання представником уповноваженого органу з питань пробації із зверненням до суду після закінчення іспитового строку може трактуватися як передчасне висловлювання офіційною особою думки щодо винуватості засудженого у вчиненні нового злочину, а отже, – як порушення принципу презумпції невинуватості щодо нього.

Запропоновано нормативне вирішення питання щодо перебування під наглядом і обліком засуджених, що вчинили новий злочин під час іспитового строку шляхом доповнення чинного кримінально-виконавчого законодавства.

Ключові слова: уповноважений орган з питань пробації, наглядова пробація, звільнення від відбування покарання з випробуванням, злочин, вчинений під час іспитового строку, презумпція невинуватості, судове рішення.

Список використаних джерел

 1. Книженко О. О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням за кримінальним правом України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2003. 206 с.
 2. Про пробацію: Закон України від 5 лютого 2015 року № 160-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19 (дата звернення: 16.01.2019).
 3. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11.07.2003 № 1129-IV / Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1129-15/page (дата звернення: 16.01.2019).
 4. Довідка про чисельність осіб, які знаходяться на обліку уповноважених органів пробації (станом на 01 вересня 2018 року). Пробація України. URL: http://www.probation.gov.ua/?page_id=197 (дата звернення: 16.01.2019).
 5. Свірець В. В. Проблемні питання в діяльності органів пробації. Теоретичні та практичні аспекти інституту пробації в Україні: матеріали міжнародного круглого столу (22 червня 2018 року). Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. С. 108.
 6. Слуцька Т. І. Презумпція невинуватості в дії?! Практична реалізація цього принципу щодо осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням. Протокол: юридичний інтернет-ресурс. URL: https://protocol.ua/ru/prezumptsiya_nevinuvatosti_v_dii_praktichna_realizatsiya_tsogo_printsipu_shchodo_osib_zvilnenih_vid_vidbuvannya_pokarannya_z_viprobuvannyam (дата звернення: 16.01.2019).
 7. Фідря Ю. Сучасний стан та перспективи вдосконалення інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням. Історико-правовий часопис. 2014. № 2. С. 106–111.
 8. Самофалов О. Л. Деякі особливості звільнення від покарання з випробуванням та їх недоліки. Журнал східноєвропейського права. 2016. № 34. С. 37–42.
 9. Олійник О. І. Щодо деяких проблем звільнення від відбування покарання з випробуванням у разі вчинення злочину під час іспитового строку. Журнал східноєвропейського права. 2018. № 52. С. 65-71.
 10. Ухвала колегії суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Чернігівської області у справі № 751/673/18 від 17 липня 2018 року. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/75395051 (дата звернення: 16.01.2019).
 11. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III / Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 16.01.2019).
 12. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI / Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 16.01.2019).
 13. Інструкція про порядок виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань: затверджена Наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства внутрішніх справ України № 270/1560 від 19.12.2003 / Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0016-04 (дата звернення: 16.01.2019).
 14. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 253к/96-ВР / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254% D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 16.01.2019).

[collapse]

Повний текст .pdf