ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ ТА ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Автор (и): Єрмак О. В., Супрун Г. Г. 

Місце роботи:

Єрмак О. В.,

кандидат юридичних наук, головний науковий співробітник відділу наукової діяльності та міжнародного співробітництва,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-1872-0383;

Супрун Г. Г.,

магістрантка,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-2819-2118

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право 2020 No 3(11): 79–88

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2020.03.079

Анотація

Статтю присвячено дослідженню примусових заходів виховного характеру щодо неповнолітніх в Україні та зарубіжних країнах. Здійснено порівняльний кримінально-правовий аналіз поняття і видів примусових заходів виховного характеру щодо неповнолітніх, які передбачені Кримінальним кодексом України (далі – КК України) з аналогічними нормами кримінального законодавства зарубіжних держав, що регламентують питання спеціальних кримінально-правових заходів щодо осіб, які на момент вчинення кримінального протиправного діяння не досягли вісімнадцятирічного віку.

Ключові слова: кримінально-правові заходи, примусові заходи, неповнолітні, виховний характер, примусові заходи виховного характеру.

Список використаних джерел

  1. Права людини і професійні стандарти для працівників міліції та пенітенціарних установ в документах міжнародних організацій / упоряд. Т. Яблонська. Київ-Амстердам, 1996. 228 с.
  2. Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки: Указ Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/276/2015#Text (дата звернення: 06.09.2020).
  3. Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1335р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-a1335r (дата звернення: 06.09.2020).
  4. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 06.09.2020).
  5. Уголовный кодекс Республики Болгария / под ред. А. И. Лука­шовой; пер. с болгарского Д. В. Милушева. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2001. 298 с. URL: https://www.twirpx.com/file /238711/ (дата звернення: 06.09.2020).
  6. Уголовный кодекс Латвийской Республики / под ред. Л. П. Лукашовой, Э. А. Саркисовой. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2001. 313 с. URL: https://www.twirpx.com/file/239351/ (дата звернення: 06.09.2020).
  7. Уголовный кодекс Швейцарии / под ред. А. В. Серебреннико­вой. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002. 350 с. URL: https://www.twirpx.com/file/239667/ (дата звернення: 06.09.2020).
  8. Уголовный кодекс Грузии / под ред. З. К. Бигвава, В. И. Михайлова, О. Гамкрелидзе; пер. с грузинского И. Мериджанашвили. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002. 409 с. URL: https://www.twirpx.com/file/239238/ (дата звернення: 06.09.2020).
  9. Итальянский уголовный кодекс 1930 года (первоначальная редакция) / перевод М. М. Исаева. Москва: Юридическое издательство НКЮ СССР, 1941. 163 с. URL: https://www.twirpx.com/file/2750276/ (дата звернення: 06.09.2020).

[collapse]

Повний текст .pdf