СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА АНТИКРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НОВІТНЬОЮ ДОКТРИНОЮ ВИДОВОГО ПОДІЛУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Автор(и): Тунтула О. С.

Місце роботи: 

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри цивільного та кримінального права і процесу,

Чорноморський національний університет імені Петра Могили,
м. Миколаїв

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):163-174

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2017.02.163

Анотація

На основі новітньої доктрини видового поділу юридичної відповідальності на конституційну, антикримінальну, адміністративну, дисциплінарну, де-факто майново-договірну та де-юре майново-договірну відповідальність роз-крита сутність і структура антикримінальної відповідальності. Детально розглянуто сутність і структуру позитивної та негативної антикримінальної відповідальності. Викладено видовий поділ негативної антикримінальної відповідальності на карально-виховну, відновлювальну та супутню антикримінальну відповідальність.

Ключові слова: структура антикримінальної відповідальності, карально-виховна антикримінальна відповідальність, позитивна антикримінальна відповідальність, відновлювальна антикримінальна відповідальність.

Список використаних джерел

 1. Административное право Украины: учебник / под общ. ред. Кивалова С. В. Харьков: Одиссей, 2004. 880 с.
 2. Білецький М. Е., Білецька Г. А. Судова медицина та судова психіатрія: навч. посібник. Вид. друге. Харків: Одісей, 2010. 200 с.
 3. Ведєрніков Ю. А., Шкарупа В. К. Адміністративне право України: навч. посібник. Київ: Центр навч. літ., 2005. 336 с.
 4. КириленкоЕ.В. Первая вариация новой доктрины ступенчатого сущностного видового деления юридической ответственности. Перші Миколаївські юридичні дискусії: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (18.05.2016 р.). Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. С. 50–56.
 5. Кириченко А. А. Гипердоклад о более двухстах пятидесяти лучших доктринах и концепциях юриспруденции научной школы профессора Аланкира: коллективная монография /кол. авторов под науч. ред. Кириченко А. А. Второе издание. Николаев: Ник. нац. ун-т им. В.А.Сухомлинского, 2015. 1008 с.
 6. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник для спеціальності 052 «Політологія», ОКР «Бакалавр». Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. 270 с. URL: http://ihpl-mnu.mk.ua/головна/kafedr/kafedr6/kirichenko-alex/.
 7. Коваль Л. В. Адміністративне право: курс лекцій. 3-тє вид. Київ: Вентурі, 1998. 208 с.
 8. Котюк В. О. Основи держави і права: навч. посібник. Київ: Вентурі, 1998. 320 с.
 9. Лук’янець Д. М. Адміністративно-деліктні відносини в Україні: теорія та практика правового регулювання: монографія. Суми: ВТД «Університ. книга», 2006. 367 с.
 10. Похмелкин В. В. Социальная справедливость и уголовная ответственность: монография. Красноярск: Красноярск. ун-т, 1990. 176 с.
 11. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник: пер. з рос. Харків: Консум, 2001. 656 с. URL: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/687/.
 12. Халфина Р. О. Общее учение о правонарушении. Москва: Юрид. лит., 1974. 340 с. URL: http://ex-jure.ru/law/news.php?newsid=292.

[collapse]
| Повний текст .pdf