ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИТИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ
ЯК КАТЕГОРІЯ ПРАВА СОЦІАЛЬНООГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ЧАСТИНА І)

Автор (и): Сташків Б. І., Денисенко К. В., Зінчук Ю. О.

Місце роботи:

Сташків Б. І.,

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
теорії та історії держави і права, конституційного права,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-3746-9382;

Денисенко К. В.,

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри
теорії та історії держави і права, конституційного права,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-9637-1361; 

Зінчук Ю. О.,

слухач,

Академія Державної пенітенціарної служби,

м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-9116-914

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право 2020 No 3(11): 31-50

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2020.03.031

Анотація

Стаття присвячена дослідженню такої правової категорії як правовий статус дитини з інвалідністю у сфері соціального забезпечення, його структурним елементам, співвідношенню зі статусом інших категорій отримувачів матеріального забезпечення. Проаналізовано нормативні акти, в яких закріплене правове положення дітей з інвалідністю, розкрито зміст їх прав і обов’язків, надано рекомендації щодо вдосконалення чинних норм з метою поліпшення матеріального становища дітей з фізичними та розумовими вадами.

Ключові слова: поняття категорії «дитина з інвалідністю», порядок встановлення інвалідності в дітей, елементи правового статусу дитини з інвалідністю, права та обов’язки дітей з інвалідністю у сфері соціального захисту, соціальні виплати дітям з інвалідністю, соціальні послуги, що надаються дітям з інвалідністю.

Список використаних джерел

 1. Об улучшении материального обеспечения инвалидов с детства: постановление Центрального комитета КПСС и Совета министров СССР от 23.05.1979 г. № 469. URL: http://www.alppp.ru/law/ socialnoe-obespechenie-i-socialnoe-strahovanie/79/postanovlenie-ck-kpss-sovmina-sssr-ot-23-05-1979–469.html (дата обращения: 14.05.2020).
 2. О порядке выдачи медицинского заключения на детей-инвалидов с детства в возрасте до 16 лет: приказ Минздрава СССР от 14.12.1979 г. URL: http://base.garant.ru/4177357/ (дата обращения: 14.05.2020).
 3. Об утверждении инструкции о порядке назначения и выплаты ежемесячных пособий инвалидам с детства: постановление Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 15.10.1979 г. № 437. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_10080.htm (дата обращения: 14.05.2020).
 4. О мерах по дальнейшему улучшению условий жизни инвалидов с детства: постановление Центрального комитета КПСС, Совета министров СССР, Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов от 27.03.1986 г. № 400. URL: http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/KP860400.html (дата обращения: 14.05.2020).
 5. Об основных началах социальной защищенности инвалидов в СССР: Закон СССР от 11.12.1990 г. № 1826-1. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3492#07071639262776876 (дата обращения: 14.05.2020).
 6. Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989 р.: ратиф. постановою ВР № 789-XII від 27.02.91. Дата оновлення: 20.11.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021 (дата звернення: 14.05.2020).
 7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 19.12.2017 р. № 2249-ХІІІ. Дата оновлення: 19.12.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2249-19 (дата звернення: 14.05.2020).
 8. Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні: Закон України від 21.03.1991 р. № 875-ХІІ. Дата оновлення: 13.02.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12 (дата звернення: 14.05.2020).
 9. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ. Дата оновлення: 09.08.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14 (дата звернення: 14.05.2020.).
 10. Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні: Закон України від 06.10.2005 р. №2961-ІV. Дата оновлення: 01.01.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15 (дата звернення: 14.05.2020).
 11. Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю: Закон України від 16.11.2000 р. № 2109-ІІІ. Дата оновлення: 02.04.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/2109-14 (дата звернення: 14.05.2020).
 12. Про соціальні послуги: Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-vІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19 (дата звернення: 14.05.2020).
 13. Положення про лікарсько-консультативну комісію: затв. постанова КМУ від 21.11.2013 р. № 917. Дата оновлення: 05.06.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/917-2013-%D0%BF (дата звер­нення:05.2020).
 14. Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям: постанова КМУ від 21.11.2013 р. № 917‑2013-п. Дата оновлення: 20.12.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/917-2013-%D0%BF (дата звернення: 14.05.2020).
 15. Про затвердження Переліку медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років: наказ Міністерства охорони здоров’я, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 08.11.2001 року № 454-471-516. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z1073-01 (дата звернення: 14.05.2020).
 16. Про порядок затвердження переліку медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років: постанова КМУ від 26.07.2001р. № 889. Дата оновлення: 13.04.2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/889-2001-%D0%BF (дата звернення: 14.05.2020).
 17. Про внесення змін до наказу МОЗ України від 04.12.2001 № 482 «Про затвердження порядку видачі медичного висновку про дитину-інваліда віком до 16 років» (зі змінами): наказ Міністерства охорони здоров’я від 11.07.2005 р. № 342. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0787-05 (дата звернення: 14.05.2020).
 18. Бондар Н. О. Передумови виникнення та формування сучасного світогляду щодо моделей інвалідності: міжнародний досвід. Бізнес інформ. № 3. С. 244–248
 19. Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів: Закон України від 22.12.2011 р. № 4213-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4213-17 (дата звернення: 14.05.2020.).
 20. Конвенція про права осіб з інвалідністю (Конвенція про права інвалідів) від 13.12.2016 р. № 995_g71. Дата оновлення: 06.07.2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71 (дата звернення: 14.05.2020).
 21. Про затвердження порядку видачі медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років: наказ Міністерства охорони здоров’я від 04.12.2001 р. № z0011-02 Дата оновлення: 27.11.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0011-02 (дата звернення: 14.05.2020).
 22. Про затвердження Порядку оформлення, видачі, обліку та зберігання посвідчень для осіб, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»: наказ Міністерства соціальної політики України від 11.01.2019 р. № z0130-19. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0130-19 (дата звернення: 14.05.2020).
 23. Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам: наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002 року № 226-293-169. Дата оновлення: 05.10.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0466-02 (дата звернення: 14.05.2020).
 24. Цивільний кодекс України: Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Дата оновлення: 28.04.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 14.05.2020).
 25. Про затвердження Кодексу законів про працю Української РСР: Закон УРСР від 10.12.1971 р. № 322-VIII. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z710322.html (дата звернення: 14.05.2020).
 26. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 14.01.1998 р. № 16\98-ВР. Дата оновлення: 13.02.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/16/98-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 14.05.2020).
 27. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 11.03.2011 р. № 1501-06. Дата оновлення: 01.09.2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1501-06 (дата звернення: 14.05.2020).
 28. Сімейний кодекс України: Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 10.01.2002 р. № 2947-III. Дата оновлення: 02.04.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 (дата звернення: 14.05.2020).
 29. Аракчеев В. С., Агашев Д. В., Гречук Л. А. Право социального обеспечения России. учебное пособие. Томск: Изд-во НТЛ, 2006. Часть 1. 228 с.
 30. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес): рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 р. № v018p710-04. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04 (дата звернення: 14.05.2020).

[collapse]

Повний текст .pdf