СТРАХОВІ ВИПЛАТИ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКІ СПРИЧИНИЛИ ВТРАТУ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ: ПОНЯТТЯ І ХАРАКТЕРНІ РИСИ

Автор(и): Сташків Б. І.

Місце роботи:

Сташків Б. І.

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії

та історії держави та права, конституційного права,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID 0000-0003-3746-9382

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № 1 (9): 45-66

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2020.01.045

Анотація

У статті в теоретичному плані висвітлено поняття «страхові виплати» та «страхові витрати» і критерії для розмежування цих термінів. Надано визначення всіх видів матеріального забезпечення, що входять до страхових виплат у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Зазначено приводи для встановлення відповідного виду соціального страхування, підстави для надання того чи іншого виду страхових виплат. Висловлено пропозиції щодо вдосконалення чинних норм права, які регулюють відповідні соціально-страхові відносини. Вказано проблеми призначення і виплати матеріального забезпечення засудженим до позбавлення волі особам у рамках соціального страхування їх від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Ключові слова: страхові виплати, страхові витрати, система загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, допомога по тимчасовій непрацездатності потерпілому, одноразові та щомісячні виплати потерпілому, одноразові і щомісячні виплати членам сім’ї померлого годувальника внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві засуджених до позбавлення волі осіб.

Список використаних джерел

 1. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 14.01.1998 р. №16\98-ВР. Дата оновлення: 13.02.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 16/98-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 14.02.2020).
 2. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 23.09.1999 р. №1105–XIV. Дата оновлення: 13.02.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14 (дата звернення: 14.02.2020).
 3. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000 р. №1533–ІІІ. Дата оновлення: 13.02.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14 (дата звернення: 14.02.2020).
 4. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 р. №1058–ІV. Дата оновлення: 13.02.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 (дата звернення: 14.02.2020).
 5. Конвенція про мінімальні норми соціального забезпечення: конвенція МОП 28.06.1952 року. Дата оновлення: 16.03.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_011 (дата звернення: 14.02.2020).
 6. Європейський кодекс соціального забезпечення: прийнятий Радою Європи 16.04.1964 р. № 994_329. Дата оновлення: 06.11.1990. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_329 (дата звернення: 07.02.2020).
 7. Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат: постанова Правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 р. № ІІ. Дата оновлення: 01.10.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0715-07 (дата звернення: 07.02.2020).
 8. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р. № 2694–ХІІ. Дата оновлення: 27.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 (дата звернення: 07.02.2020).
 9. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві: постанова КМУ від 17.04.2019 р. № 337. Дата оновлення: 17.04.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/337-2019-%D0%BF (дата звернення: 07.02.2020).
 10. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05.11.1991 р. №1788–ХІІ. Дата оновлення: 23.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12 (дата звернення: 07.02.2020).
 11. Сташків Б. І. Право соціального забезпечення. Особлива частина: навч. посіб. Чернігів: Десна, 2018. 1092 с.
 12. Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян: затв. наказом МОЗ України від 13.11.2001 р. № 455. Дата оновлення: 17.02.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1005-01 (дата звернення: 07.02.2020).
 13. Положення про експертизу тимчасової непрацездатності: затв. наказом МОЗ України 09.04.2008 р. № 189. Дата оновлення: 17.09.2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0589-08 (дата звернення: 07.02.2020).
 14. Порядок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації: постанова КМУ від 26.06.2015 р. № 440. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440-2015-%D0%BF (дата звернення: 07.02.2020).
 15. Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням: постанова КМУ від 26.09.2001 року № 1266. Дата оновлення: 04.07.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1266-2001-%D0%BF (дата звернення: 07.02.2020).
 16. Про затвердження Порядку встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням трудових обов’язків: затв. наказом МОЗ від 05.06.2012 р. № 420. Дата оновлення: 28.09.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0136-96 (дата звернення: 07.02.2020).
 17. Критерії встановлення ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням трудових обов’язків: затв. наказом МОЗ України від 05.06.2012 р. № 420. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1388-12 (дата звернення: 07.02.2020).
 18. Положення про медико-соціальну експертизу: постанова КМУ від 03.12.2009 р. № 1317. Дата оновлення: 18.12.2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/83-92-%D0%BF (дата звернення: 07.02.2020).
 19. Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю: Закон України від 16.11.2000 року № 2109–ІІІ. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14 (дата звернення: 07.02.2020).
 20. Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні: Закон України від 06.10.2005 р. № 2961–IV. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15 (дата звернення: 07.02.2020).
 21. Положення про організацію професійної реабілітації (професійного навчання), перекваліфікації інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: постанова Фонду соці­ального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 12.06.2014 року № 3. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0780-14 (дата звернення: 07.02.2020).
 22. Про затвердження Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення: постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 09.06.2010 р. № 18. Дата оновлення: 08.02.2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0489-10 (дата звернення: 07.02.2020).
 23. Про затвердження Положення про забезпечення додатковим харчуванням потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2012 р. № 42. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0031-12 (дата звернення: 07.02.2020).
 24. Про затвердження Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2011 р. № 41. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0030-12 (дата звернення: 07.02.2020).
 25. Про затвердження Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування: постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 31.10.2007 р. № 49. Дата оновлення: 30.01.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1400-07 (дата звернення: 07.02.2020).
 26. Про затвердження Положення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25.03.2008 р. № 23. Дата оновлення: 25.07.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0545-08 (дата звернення: 07.02.2020).
 27. Про порядок забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями: постанова КМУ від 19.07.2006 р. № 999. Дата оновлення: 06.06.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF (дата звернення: 07.02.2020).
 28. Про витрати на поховання у разі смерті застрахованої особи від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання: постанова КМУ від 11.07.2001 р. № 826. Дата оновлення: 03.10.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1040-08 (дата звернення: 07.02.2020).
 29. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України прийнятий Верховною Радою України від 11.07.2003 р. №1129-IV. Дата оновлення: 16.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15 (дата звернення: 07.02.2020).

[collapse]

Повний текст .pdf