СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Автор(и): Собакарь А. О

Місце роботи: 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри

кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):103-112

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2017.02.103

Анотація

Статтю присвячено з’ясуванню сутності та значенню законності як невід’ємної складової правової держави. Всебічно проаналізовано стан дотримання законності в державі. Надано поняття законності, окреслено характерні риси та досліджено її правові гарантії.

Ключові слова: законність, правопорядок, забезпечення, охорона, право­охоронний орган, правова держава, режим законності, гарантії законності.

Список використаних джерел

 1. Мацелик Т. О. Законність як категорія адміністративного права. Право та управління. 2010. № 1. С. 105–110.
 2. Васильев А. М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системи категории теории права. Москва: Юридическая литература, 1976. 264 с.
 3. Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарупа В. К. Основи держави і права: навчальний посібник. 3-тє вид., доповн. та переробл. Київ: Паливода А. В., 2002. 384 с.
 4. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2003. 544 с.
 5. АндрійкоО. Ф. Контроль у системі засобів забезпечення законності у державному управлінні // Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2-х т.: Т. 1. Загальна частина / ред. колегія: Авер’янов В. Б. (голова) та ін. К.: Юридична думка, 2007. 592с.
 6. Венедиктов В. С. Юридична відповідальність працівників ОВС України. Харків: Вид-во НУВС, 2003. 270 с.
 7. Александров Н. Г. Теория государства и права. Москва: Юридическая литература, 1968. 640 с.
 8. Теория государства и права: учебник / под ред. МарченкоМ.Н. Москва: МГУ, 1987. 430 с.
 9. Теория государства и права: учебник / под ред. проф. ВасильеваА.М. Москва: Юридическая литература, 1983. 416 с.
 10. Теория государства и права / под ред. Алексеева С. С. Москва: Юридическая литература, 1985. 480 с.
 11. Додин Е. В. Гарантии законности административной ответственности. Киев: Знання, 1976. 48 c.
 12. Колпаков В. К. Адміністративне право України: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 1999. 736 с.
 13. Алексеев С. С. Теория права. Харьков: Изд-во БЕК, 1994. 224 с.
 14. Скакун О. Ф. Теория государства и права: учебник. Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. 704 с.
 15. Витрук Н. В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. Москва: Наука, 1979. 229 с.
 16. Кудрявцев В. Н. Законность: содержание и современное состояние. Москва: Юрист, 1988. 320 с.
 17. Комаров С. А. Общая теория государства и права. Москва: Юрайт, 1998. 416 с.
 18. Стародубцев А. А. Організаційно-правові питання діяльності інспекцій з особового складу щодо зміцнення законності і дисципліни в органах внутрішніх справ: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Харків, 1999. 173 с.

[collapse]
Повний текст .pdf