НОВИЙ ДІАПАЗОН СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА

Автор(и): Шумна Л. П., Огородник О. Г., Свириденко Н. М.

Місце роботи:

Шумна Л. П.,

доктор юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна;

Огородник О. Г.,

старший викладач кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна;

Свириденко Н. М.,

аспірант кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2018. № 3 (5): 46-55

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.03.046

Анотоція

У статті проаналізовано нормативно-правові акти зарубіжних країн. Роз­глянуто питання гідності і честі, а також поваги роботодавця до своїх праців­ників. Окрему увагу приділено такому поняття, як «Моббінг». Також висвітлено питання сексуальних домагань на робочому місці та як це питання врегульовано в зарубіжних країнах. Визначено, які перші кроки робляться у вітчизняному трудовому праві щодо проблематики прав людини.

У роботі взято до уваги проект Трудового кодексу, а саме ті норми, що регулюють питання поваги до честі та гідності працівників з боку роботодавців.

Ключові слова: праця, трудове право, честь і гідність, людські стосунки, трудові правовідносини, роботодавець, працівник, проект Трудового кодексу, моббінг.

Список використаних джерел                               

  1. Коллэн Ф., Докуа Р., Гутьер П. Трудовое право в капиталистическом государстве / пер. с франц. Н. Л. Тумановой. Москва, 1982. С. 22.
  2. Киселев И. Я. Трудовое право стран Запада на рубеже ХХІ века. Государство и право. 1996. № 1. С. 123.
  3. Киселев И. Я. Личность в буржуазном трудовом праве. Москва: Наука, 1982. С. 10.
  4. Трудове право України: підручник / за ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. Київ: Знання, 2000. С. 57.
  5. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків: Закон України від 08.09.2005 р. № 2866–ІV. Відомості Верховної Ради України. № 52. Ст. 561.
  6. Трудовий кодекс України: проект. URL: http://w1.c.1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46746.
  7. Міжнародний пакт про громадянські політичні права // Права людини (основні міжнародно-правові документи). Київ: Наукова думка, 1989. С. 28.
  8. Постанови Пленуму Верховнго Суду України (1995–1998 рр.) / відп. редактор П. І. Шевчук. Київ: Юрінком Інтер, 1998. 272 с.
  9. Слюсар А. М. Правовий статус суб’єктів трудового права України: теоретико-правовий аспект: монографія. Харків: Фінн, 2011, 336 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

With the many advantages you can profit write essay from writing an essay, it is crucial to be certain you hire the best person for the job.