ЩОДО ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ТА МАЙНОВИХ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ
У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Автор(и): Шамрук Н. Б., Кульок Д. М. 

Місце роботи:

Шамрук Н. Б.,

кандидат юридичних наук, заступник начальника кафедри
адміністративного, цивільного та господарського права і процесу,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0001-9308-3754; 

Кульок Д. М.,

слухач магістратури Академії Державної пенітенціарної служби,

м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-2470-2122 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: № 2 (10): 40-49

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2020.02.040

Анотація

У статті надана загальна характеристика поняття особистих немайнових та майнових прав і обов’язків батьків та дітей у сучасних умовах в Україні. Зазначено, що законодавство надає поняття майновим та немайновим правам та обов’язкам батьків та дітей у державі та, відповідно, врегульовує цим самим вищевказані взаємини між ними. У висновках зазначено, що необхідно поглиблювати вивчення цих понять для подальшого їх удосконалення і ґрунтовних тлумачень, при цьому враховуючи всі зміни до законодавства, судову практику, думку науковців та зміни, що стосуються суспільного життя.

Ключові слова: батьки, діти, особисті немайнові права, особисті немайнові обов’язки, особисті майнові права, особисті майнові обов’язки.

Список використаних джерел

  1. Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002 № 2947-III. Відомості Верховної Ради України від 31.05.2002, № 21. Ст. 135.
  2. Темникова Н. А. Реализация и защита личных неимущественных прав ребенка в семейном праве России: дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.03. Омск, 2006. 197 с.
  3. Дутко А. О. Сімейно-правовий статус батьків, які не досягли повноліття. Юридичний науковий електронний журнал. № 1. С. 68–71.
  4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту майнових прав дітей: Закон України від 12 січня 2012 р. № 4314-VI. Відомості Верховної Ради України. № 40. Ст. 475.
  5. Кацюба К. В., Конюхова М. В. Виконання юридичного обов’язку батьків піклуватися про своїх повнолітніх дітей. Підприємництво, господарство і право. № 6. С. 12–18.https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.02
  6. Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів: постанова Пленуму Верховного Суду України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-06. (дата звернення: 01.09.2020).
  7. Лук’янчук О. І. Обов’язок дітей утримувати батьків за сімейним законодавством України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2019. 18 с.

[collapse]

Повний текст .pdf