ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОСТПЕНІТЕНЦІАРНОГО СУПРОВОДУ В СИСТЕМУ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Автор(и):Шамрук Н. Б

Місце роботи: 

кандидат юридичних наук, викладач кафедри адміністративного,
цивільного та господарського права та процесу,
Академія Державної пенітенціарної служби, м.Чернігів

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):112-121

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2017.02.112

Анотація

Стаття присвячена дослідженню поняття «насильство в сімї» як правової категорії. Проаналізовано різносторонні тлумачення понять «насильство», «примус», «сила», «насильство в сімї», «гендерне насильство» та зроблено спробу доповнення цієї правової категорії переліком субєктів сімейних стосунків через призму сімейного насильства.

Ключові слова: насильство, сила, примус, сімя, насильство в сімї, жертва, подружжя, батьки, шлюб.

Список використаних джерел

  1. Ситаров В. А. Насилие и ненасилие. Знание. Понимание. Умение. № 1. С. 135–139.
  2. Гусейнов А. А. Понятие насилия и ненасилия. Вопросы философии. № 6. С. 36.
  3. Толковый словарь Ушакова. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/974530.

4.       Энциклопедия социологии. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/socio/3053.

  1. Словопедія. Словник синонімів. URL: http://slovopedia.org.ua/41/53407/271668.html>ПРИМУС</a>.
  2. Токарчук Р. Е. Насилие как составообразующий признак хищений: вопросы уголовной ответственности: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Омский гос. ун-т. Омск, 2008. 178 с.
  3. Симонов В. И. Уголовно-правовая характеристика физического насилия: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Свердловск, 1972. 17с.

8.       Энциклопедический словарь. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/51949.

9.       Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року № 2947-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21–22. Ст. 135.10.   Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI. Офіційний вісник України. 2010. № 92. Т. 1. Ст. 3248.

  1. Ковальова О. В. Діяльність служби дільничних інспекторів міліції щодо попередження насильства в сім’ї: дис… канд. юрид. наук: 12.00.07 / Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2008. 238 с.
  2. Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15 грудня 2001 року за № 2789-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 10. Ст. 70.

[collapse]
| Повний текст .pdf