СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ТА ЇХ ДЕРЖАВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор(и): Самофалов Л. П., Самофалов О. Л.

Місце роботи:

Самофалов Л. П.

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри теорії  та історії держави і права, конституційного права,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна;

Самофалов О. Л.

кандидат юридичних наук,

начальник коледжу,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2018. № 3 (5): 22-33

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.03.022

Анотація

У статті проаналізовано питання прав і свобод людини та громадянина, зокрема соціальних прав, закріплених у Конституції України. Обґрунтовано, що права людини і громадянина зумовлені сучасним рівнем та характером світової цивілізації. Проведено розмежування об’єктивного і суб’єктивного права, яке вказує на належність права певному суб’єкту, на його юридично визнані можливості. Акцентовано увагу на те, що матеріальна сутність соціальних прав громадян України залежить від стану і характеру суспільних відносин, рівня розвитку економіки, соціального процесу в цілому.

Ключові слова: права людини і громадянина, концепція прав, Конституція, об’єктивне право, суб’єктивне право, соціальні права, гарантії прав, цивілізація.

Список використаних джерел

 1. Гроций Г. О праве войны и мира. Москва, 1956. 868 с.
 2. Гроций Г. О праве войны и мира: репринт с изд. 1956 г. Москва: Ладомир, 1994. 868 с.
 3. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL: http://Zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 15.12.2018).
 4. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: підручник. Київ: Юрінкон Інтер, 2003. 536 с.
 5. Колодій А. М. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні. Київ: Правова єдність, 2008. 350 с.
 6. Шемшученко Ю. С. Юридична енциклопедія. Київ: Українська енциклопедія, 2002. 720 с.
 7. Барихин А. Б. Большая юридическая энциклопедия. Москва: Книжный мир, 2010. 960 с.
 8. Мюллерсон Р. А. Права человека: идеи, нормы, реальность. Москва: Юридическая литература, 1991. 160 с.
 9. Данильяк О. Г. Філософія права: підручник для студентів юрид. вищ. навч. закл. Харків: Право, 2009. 208 с.
 10. Права человека, терроризм и борьба с терроризмом. Женева: Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека, 2008. 105 с.
 11. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. URL: http:// Zakon.rada.gov.ua/laws/show/995015 (дата звернення: 15.12.2018).
 12. Копейчиков В. В. Загальна теорія держави і права. Київ: Юрінком, 1997. 320 с.
 13. Матузов Н. И. Правовая система и личность. Саратов: Изда­тельство Саратовского университета, 1987. 294 с.
 14. Рабінович П. М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних положень). Харків: Право, 1997. 64 с.
 15. Філонов О. В. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін: навч. посіб. Київ: Знання, 2008. 215 с.
 16. Про економічну самостійність Української РСР: Закон УРСР від 03.08.1990 р. № 141-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1990. № 34. Ст. 499.
 17. Європейська соціальна хартія: міжнародний документ Ради Європи від 03.05.1966 р. Голос України. 2006. № 227.
 18. Про Проект Концепції соціального забезпечення населення України: Постанова Верховної Ради України від 21.12.1993 р. № 3758-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. № 6. Ст. 31. URL: http://Zakon.rada.gov.ua/laws/show/3758-12 (дата звернення: 15.12.2018).

[collapse]

Повний текст .pdf