ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЯ ТА ПРАВОВІДНОСИНИ: ЛІНІЇ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

Автор (и): Самофалов Л. П., Самофалов О. Л.

Місце роботи:

Самофалов Л. П.,

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
теорії та історії держави і права, конституційного права,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0001-7626-4270;

Самофалов О. Л.,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного,

цивільного та господарського права і процесу,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID 0000-0001-9157-7435

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право 2020 No 3(11): 21-30

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2020.03.021

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано теоретико-правові питання реалізації правових норм. Без вирішення цієї проблеми норми законів та інших нормативних актів втрачають своє значення. Правореалізація поняття багатоаспектне. На її стан впливає якість норм, механізм їх дії, матеріальне забезпечення, рівень суспільної свідомості, професійна підготовка тих, хто здійснює правозастосовну діяльність. Реалізація норм права пов’язана з відповідним видом правовідносин, які можуть бути загальними та конкретними.

Ключові слова: правореалізація, норми права, правова поведінка, форми реалізації, правовідносини, склад правовідносин, юридичні факти.

Список використаних джерел

 1. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник. Харків: Консум, 2006. 656 с.
 2. Сурилов А. В. Теория государства и права: учеб. пособие. Киев; Одесса: Высшая шк., 1989. 439 с.
 3. Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология. Мос­ква: Наука, 1982. 298 с.
 4. Цвік М. В., Петришин О. В., Авраменко Л. В. Загальна теорія держави і права: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Харків: Право, 2010. 584 с.
 5. Кельман М. С. Загальна теорія держави та права: підручник. Львів: Новий світ – 2000, 2003. 584 с.
 6. Загальна теорія держави і права / за ред. академіка АПрН України, д-ра юрид. наук, проф. В. В. Копейчикова. Київ: Юрінком, 1997. 320 с.
 7. Недбайло П. Є. Применение советских правовых норм. Москва: Госиздат юрид. лит. 1960. 511 с.
 8. Алексеев С. С. Общая теория права. Москва: Юрид. лит., 1981. Т. 1. 359 с.
 9. Матузов Н. И. Правовая система и личность. Саратов: Саратовск. ун-т, 1987. 239 с.
 10. Гіда Є. О. Теорія держави та права: підручник. Київ: ФОП О.С. Ліпкан, 2011. 576 с.
 11. Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. Москва: Юрид. лит, 1974. 351 с.
 12. Исаков В. Б. Юридические факты в советском праве. Москва: Юрид. лит., 1984. 144 с.

[collapse]

Повний текст .pdf