ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ ТА ЗАПОБІГАННЯ ТЕРОРИСТИЧНИМ АКТАМ

Автор(и): Самофалов Л. П., Самофалов О. Л.

Місце роботи:

Самофалов Л. П.,

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
теорії та історії держави і права, конституційного права,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0001-7626-4270;

Самофалов О. Л.,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри
адміністративного, цивільного та господарського права і процесу,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID 0000-0001-9157-7435

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № 2 (10): 84-92

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2020.02.084

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблемних питань правового регулювання боротьби з тероризмом та запобігання терористичним актам. Усебічно проаналізовано сучасний стан запобігання вчинення злочинів терористичними угрупованнями. Встановлено, коло суб’єктів  антитерористичної діяльності, не передбачених чинним законодавством, та відповідні недоліки, які виникають під час боротьби з тероризмом.

Ключові слова: тероризм, терористичний акт, терористична операція, злочини, суб’єкти, кримінальна відповідальність.

 

Список використаних джерел

  1. Актуальні питання протидії тероризму у світі та в Україні: аналіт. доповідь / О. О. Резнікова, А. О. Місюра, С. В. Дрьомов, К. Є. Вой­товський; за заг. ред. О. О. Резнікової. Київ: НІСД, 2017. 60 с.
  2. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 № 638-IV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/638-15 (дата звернення: 25.04.2020).
  3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2011 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.
  4. Про Національну гвардію України: Закон України від 13.03.2014 № 876-VII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/876–18/print1443681029133806 (дата звернення: 25.04.2020).
  5. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 № 1702-IV. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 50–51. Ст. 2057.
  6. Трофімов С. А. Теоретико-правові засади антитерористичної діяльності. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2012. № 1. С. 154–160.
  7. Звіт Генеральної прокуратури України за 2019 рік. URL: https://old.gp.gov.ua/ua/statinfo.html (дата звернення: 25.04.2020).

[collapse]

Повний текст .pdf