ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ОСВІТУ  В УКРАЇНІ: АНАЛІТИЧНО-ПРАВОВИЙ ОГЛЯД

Автор(и): Ребкало М. М., Самофалов Л. П., Олійник В. С.

Місце роботи:

Ребкало М. М.,

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри теорії  та історії держави і права, конституційного права, Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна ORCID: 0000-0002-9633-5811;

Самофалов Л. П.,

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії  та історії держави і права, конституційного права, Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна ORCID: 0000-0001-9157-7435;

Олійник В. С.,

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри теорії  та історії держави і права, конституційного права, Академія Державної пенітенціарної служби, Чернігів, Україна ORCID: 0000-0001-5546-9613

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 2 (7): 13-22

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2019.02.013

Анотація:

У статті зроблено аналітично-правовий огляд механізму реалізації права кожного на освіту. Проаналізовано такі поняття, як “освіта” та “право на освіту”. Надано характеристику окремим положенням міжнародних актів, Конституції України, законам України, якими врегульовано механізм реалізації права на освіту. Сформульовано висновки, в яких визначено правовий аспект реалізації права на освіту, зазначено його подвійний зміст (може бути і правом, і обов’язком) та особливості правового регулювання на різних освітянських рівнях. 

Ключові слова: освіта, право на освіту, дошкільна освіта; позашкільна освіта; загальна середня освіта; професійно-технічна освіта; вища освіта.

Список використаних джерел

  1. Зайченко І. В. Педагогіка: навч. посібник. Київ, 2008. 528 с.
  2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: міжнародний документ ООН від 16.12.1966 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ (дата звернення: 10.05.2019).
  3. Європейський простір у сфері вищої освіти: декларація міністрів освіти Європи від 19.07.1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ (дата звернення: 30.06.2019).
  4. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
  5. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 38–39. Ст. 380.
  6. Бахрушин В. Новий закон про освіту: що він нам дає? Українська правда. 2017. 05 лип. (№186). С. 3.
  7. Судова справа № 1-4/2004: рішення Конституційного Суду від 04.03.2004 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ (дата звернення: 22.05.2019).
  8. Про дошкільну освіту: Закон України від 11.07.2001 р. № 2628-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 49. Ст. 259.
    [collapse]

Повний текст .pdf