ДЕЯКІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СЕРЖАНТСЬКОГО СКЛАДУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

Автор(и): Ребкало М. М.

Місце роботи:

Ребкало М. М.,

кандидат наук з державного управління,

доцент кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2018. № 3 (5): 107-119

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.03.107

Анотація

У статті проаналізовано деякі сторони діяльності молодших командирів навчальних закладів кримінально-виконавчої служби. Сформульовано напрями вдосконалення сержантського складу, а саме: покращення механізму підбору кандидатів у сержанти; формування ефективної системи командирської підготовки сержантів; зміцнення стану службової дисципліни серед курсантів і роль у цьому процесі молодших командирів; проведення атестації як складової підвищення професійного рівня сержанта та його авторитету серед підлеглих. З цього приводу автором висловлені певні пропозиції.

Ключові слова: Державна кримінально-виконавча служба; навчальний заклад Державної кримінально-виконавчої служби; сержантський склад нав­чального закладу; командир курсантського підрозділу; вдосконалення сер­жантського складу; командирська підготовка сержантів.

Список використаних джерел

  1. Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23.06.2005 р. № 2713-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005, № 30. Ст. 409.
  2. Устинов И. Ю. Методика работы командира по поддержанию правопорядка и укреплению воинской дисциплины: учебно-методическое пособие. Воронеж: ВВВАИУ, 2007. 190 с.
  3. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України від 22.02.2006 р. № 3460-IV. Відомості Верховної Ради України. № 29. Ст. 245.
  4. Яцук К. В., Зеликов А. И., Ерискин К. А. Укрепление воинской дисциплины командирами подразделений. Молодой ученый. № 44. С. 172–175.
  5. Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ: постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.1991 р. № 114. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114-91-п (дата звернення: 02.01.2019).
  6. Методичні рекомендації з порядку організації і проведення атестування військовослужбовців Збройних Сил України: затв. директором Деп-ту кадрової політики М-ва оборони України від 11.09.2009 р. № 8426 (у ред. наказу від 19.07.2013 р. №226/НМЦ/2889). URL: ww.mil.gov.ua/ (дата звернення 03.01.2019).

[collapse]

Повний текст .pdf