КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИЧИН ТА УМОВ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПУБЛІЧНОЮ НАРУГОЮ НАД ДЕРЖАВНИМИ СИМВОЛАМИ

Автор(и): Прохоренко О. Є., Боднар І. В.

Місце роботи:

Прохоренко О. Є.,

аспірант

Академії Державної пенітенціарної служби,

м. Чернігів, Україна;

Боднар І. В.,

кандидат юридичних наук,

начальник кафедри тактико-спеціальної підготовки,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2018. № 2 (4): 87-94

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.02.087

Анотація

У статті досліджені питання пов’язані з визначенням критеріїв класифікації причин та умов вчинення злочинів, пов’язаних з публічною наругою над державними символами. Дослідивши критерії класифікації причин та умов вчинення злочинів, пов’язаних з публічною наругою над державними символами, автори дійшли до висновку, що їх доцільно класифікувати на зовнішні та внутрішні.

Внутрішньою причиною та умовою злочинної поведінки є криміногенна мотивація та ціннісні орієнтації особи, що впливають на мотивацію індивідуальної злочинної поведінки. Зовнішні причини злочинної поведінки особи виражаються в конфліктній криміногенній ситуації між особою, яка вчиняє злочин, пов’язаний з неповагою до державних символів та іншими особами, державними та недержавними інституціями, а зовнішні умови – в особливостях мікросередовища, в якому опинилась особа.

Ключові слова: державні символи, зовнішні причини злочинної поведінки, внутрішні причини злочинної поведінки, мотивація, ціннісні орієнтації, мікросередовище.

Список використаних джерел

  1. Кримінологія. Загальна частина: альбом схем / Денисов С. Ф., Денисова Т. А., Кулик С. Г. та ін. Чернігів: Десна, 2015. 658 с.
  2. Колб О. Г. Установа виконання покарань як суб’єкт попередження злочинності: монографія. Луцьк: Вежа, 2006. 464 с.
  3. Курс кримінології: особлива частина: підручник / Корнієнко Б. В., Романюк І. М. та ін. Київ: Юрінком-Інтер, 2001. 480 с.
  4. Долгова А. И. Криминология: учебник для юридических вузов. Москва: Инфра–Норма, 1999. 779 с.
  5. Даньшин И. Н., Голина В. В. Курс лекций по криминологии. Харьков: Одисей, 2007. 280 с.
  6. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн. Кн. 1. Київ: Ін Юре, 2007. 424 с.
  7. Боднар І. В. Кримінологічні засади запобігання вчинення злочинів у кримінально-виконавчих установах закритого типу: автор. дис. … канд. юрид. наук. Харьків, 2012. 22 с.
  8. Боднар І. В. Кримінологічні засади запобігання вчинення злочинів у кримінально-виконавчих установах закритого типу: дис. … канд. юрид. наук. Харьків, 2012. 244 с.

[collapse]

Повний текст .pdf