КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК ЯК ПЕРСПЕКТИВА ПОГЛИБЛЕННЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Автор(и): Остапчук Л. Г., Більська Л. М.

Місце роботи:

Остапчук Л. Г.,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-0515-0000;

Більська Л. М.,

слухач 2-го курсу факультету заочного, контрактного навчання та підвищення кваліфікації працівників, Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-8221-6723

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 2 (7): 62-72

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2019.02.062

Анотація:

У статті здійснено аналіз кримінального та адміністративного законодавства, де планується внесення змін у зв’язку із введенням нового правового інституту кримінального проступку. Опрацьовано висновки та рекомендації міжнародних організацій з досліджуваного питання. Розглянуто погляди науковців на введення інституту кримінального проступку до кримінального законодавства України. Визначено співвідношення адміністративного та кримінального законодавства у частині внесення відповідних змін.

Ключові слова: злочин, кримінальний проступок, кримінальне правопорушення, адміністративне законодавство, кримінальне право.

 

Список використаних джерел

  1. Пионтковский А. А. Усиление роли общественности в борьбе с преступностью и некоторые вопросы теории советского уголовного права. Советское государство и право. 1961. № 4. С. 60–70.
  2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень: проект Закону України № 7279 дата реєстрації від 10.11.2017. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511= 62859 (дата звернення: 10.01.2019).
  3. Фріс П. Л., Медицький І. Б. Ознаки та склад кримінального проступку. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: збірник наукових праць. Харків. 2007. № 2. С. 166–171.
  4. Хавронюк М. І. Щодо відмежування злочину від кримінального проступку. Кримінальний кодекс України: 10 років очікувань: тези доповідей учасників міжнар. симпозіуму, 23–24 вересня 2011 року / Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2011. С. 429–432.
  5. Банчук О. А. Запровадження інституту кримінального проступку як необхідна складова реформи кримінальної юстиції. Кримінальний кодекс України 2001 року: проблеми застосування і перспективи удосконалення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 13–15 квітня 2007 р.: у 2-х ч. Львів. 2007. Ч. 1. С. 189–194.
  6. Висновок Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи стосовно проекту Закону № 7279 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень. Страсбург, 12 жовтня 2018 року. URL: https://rm.coe.int/coe-ukraine-law-on-misdemeanours-oct-2018-final/16808eaeaf?fbclid=IwAR3i_DWmA3qcu
    [collapse]

Повний текст .pdf