РЕСПУБЛІКАНСЬКА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ

Автор(и): Олійник В. С.

Місце роботи:

Олійник В. С.

кандидат юридичних наук, старший викладач
кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2018. № 2 (4): 15-26

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.02.015

Анотація

Статтю присвячено аналізу республіканської форми правління. Головною ознакою республіки, яка відрізняє її від монархії, є те, що в ній найвищі органи публічної державної влади обираються народом на певний строк.

Визначено юридичні ознаки республіки. Головним критерієм щодо виокрем­лення взагалі сучасних форм правління та різновидів республіканської форми правління є відносини парламенту, глави держави та уряду. Республіканська форма правління поділяється на президентську, парламентську і змішану (парламентсько-президентська, президентсько-парламентська).

Розкрито особливості форми правління в Україні, визначено її недоліки та шляхи їх подолання.

Ключові слова: республіка, монархія, президентська республіка, змішана республіка, парламентська республіка, президент, уряд, парламент.

Список використаних джерел

 1. Бостан С. К. Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії. практики. Запоріжжя: Юрид. ін-т, 2005. 540 с.
 2. Зазнаев О. И. Дихотомия versus трихотомия: проблема типологии систем правления в политологии / науч. ред. М. Х. Фарушкин. URL: http://www.ksu.ru/infres/poiitoiogy/zaznaev2.doc. (дата звернення 16.07.2018).
 3. Конституція України: станом на 1 верес. 2017 р. Київ: ПАЛИВОДА А. В., 2017. 76 с.
 4. Котюк B. O. Загальна теорія держави і права: навч. посіб. Київ: Атіка, 2005. 456 с.
 5. Линц Х. Дж. Достоинства парламентаризма. Пределы власти. 1994. № 2. С. 49; № 3. С. 58.
 6. Лисенков С. Л. Конституція України: матеріали до вивчення. Київ: Алерта, 1997. С. 95.
 7. Мяловицька H. A. Автономія та її роль у державному будівництві (країни Європи): монографія. Київ: Логос, 2009. 504 с.
 8. Орзіх М. П. Президентська республіка – різновид республікан-ської форми правління. Право України. № 10. С. 72–77.
 9. Петришин О., Серьогіна С. Змішана республіканська форма державного правління: питання теорії та практики. Право України. 2009. № 10. С. 57–60.
 10. Протасова В. Є. Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Xарків, 2007. 222 с.
 11. Сорокин В. В. Общее учение о государстве и праве переходного периода : монография. Москва: Юрлитинформ, 2010. 424 с.
 12. Тацій В. Я. Методологія конституційної реформи. Урядовий кур’єр. № 66.
 13. Цвік М. В., Ткаченко В. Д., Петришин О. В. Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. Xарків: Право, 2002. 432 с.
 14. Semi-Presidentialism in Europe. Ed. by R.EIgie. Oxford: Oxford University Press, 1999. P. 7.

[collapse]

Повний текст .pdf

It’s indeed good that you get some suggestions for what type of mission you have to

And what sort of service you might

There are tons of

They simply cannot produce a topic to write about, and that free essay writer they just sit there, staring at the ground.

things you could write around.

receive from the company or supplier if you don’t want to order the paper from their office supply shop.

do so as to purchase paper.