ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НЕДОТОРКАННОСТІ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ В УКРАЇНІ: ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Автор(и): Олійник В. С., Ребкало М. М.

Місце роботи:

Олійник В. С.,

кандидат юридичних наук,

старший викладач кафедри

теорії та історії держави і права, конституційного права,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0001-5546-9613;

Ребкало М. М.,

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри
теорії та історії держави і права, конституційного права,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-7814-9476 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № 1 (9): 7-25

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2020.01.007

Анотація

У статті розглянуто досвід деяких зарубіжних країн та США щодо питання конституційного закріплення недоторканності депутатів. Також проаналізовано закріплене в Конституції України  та деяких законодавчих актах право народних депутатів на недоторканність. Визначено співвідношення вітчизняних обсягів недоторканності депутатів з обсягом недоторканності, яким володіють зарубіжні парламентарі. Висвітлено також сутність проблем, що виникають у ході реалізації народними депутатами України свого права на недоторканність, та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: недоторканність народного депутата, депутатський індемнітет, парламент, позбавлення депутатської недоторканності, відповідальність народного депутата.

Ключові слова: технологія, технології навчання, мультимедіа, технічні засоби навчання.

Список використаних джерел

 1. Малько А. В. Правовые иммунитеты. Известия ВУЗов. Правоведение. № 6. С. 11–22.
 2. Лазаревский Н. И. Лекции по русскому государственному праву. Т. 1. Конституционное право. Санкт-Петербург: Слово, 1910. 276 с.
 3. Основний закон Федеративної Республіки Німеччини // Юридична енциклопедія: в 6-ти т. / ред. кол. Ю. С. Шемшученко. Київ: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2002. Т. 4. 720 с.
 4. Конституція Італії // Юридична енциклопедія: в 6-ти т. / ред. кол. Ю. С. Шемшученко. Київ: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2001. Т. 3. 792 с.
 5. Австрия. Конституция Австрийской Республики. Правовая библиотека. Конституции стран мира. URL: https://legalns.com (дата звернення: 10.07.2019).
 6. Конституция Франции (Французской Республики) Тексты нормативных актов. URL: lawers-ssu.narod.ru (дата звернення: 10.07.2019).
 7. Конституция Японии // Конституции государств (стран) мира. URL: worldconstitutions.ru (дата звернення: 10.07.2019).
 8. Конституція США – Вікіджерела. URL: https://uk.wikisource.org/ wiki/Конституція_США (дата звернення: 12.07.1019).
 9. Білль про права 1689 року. URL: http://maysterni.com/ publication.php?id=108319 (дата звернення: 12.07.2019).
 10. Рижук І. В. Аналіз правового регулювання депутатського імунітету в Україні та зарубіжних країнах. Прикарпатський юридичний вісник. № 3 (24). С. 23–26.
 11. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 10.07.2019).
 12. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частин першої, третьої статті 80 Конституції України, частини першої статті 26, частин першої, другої, третьої статті 27 Закону України «Про статус народного депутата України» та за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України про офіційне тлумачення положення частини 3 статті 80 Конституції України стосовно затримання народного депутата України (справа про гарантії депутатської недоторканності) від 26.06.2003 р. № 12-рп/2003.
 13. Про статус народного депутата: Закон України від 17 лист.1992 р. № 2790. URL:https://zakon.rada.gov.ua/go/2790-12 (дата звернення: 10.07.2019).
 14. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651. URL:https://zakon.rada.gov.ua/go/4651-17 (дата звернення: 25.06.2019).
 15. Кругликов А. Равенство всех перед законом и судом – принцип уголовного судопроизводства. Законность. 2007. № 3. С. 34–36.
 16. Про підсумки Всеукраїнського референдуму 16 квітня 2000 року: Повідомлення Центральної виборчої комісії від 25 квітня 2000 р. № n0002359-00. URL: https://zakon.rada.gov.ua/n0002359-00 (дата звернення: 10.07.2019).
 17. Колюх В. Депутатська недоторканність: зарубіжний досвід і українські проблеми. Віче. №3. С. 52–56. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2015_3_28.
 18. Погорілко В. Ф. Про депутатську недоторканність. Урядовий кур’єр. № 23. С. 26–28.
 19. Тацій В. Наукові засади конституційного реформування в Україні. Право України. № 11. С. 12–18.
 20. Александров О. А. Конституційно-правові засади статусу народного депутата України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ. 2010. 20 с.
 21. Кожевников А. Ю. Конституційно-правове регулювання імунітетів в Україні (на прикладі глави держави, народних депутатів та суддів України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. Харків. 2010. 20 с.
 22. Федоренко В. Л., Середа Ю. А. Інститут депутатського імунітету: порівняльно-правові аспекти. Держава і право: зб. наук. праць. 2001. Вип. 9. С. 106–117.
 23. Погорецький М., Старенький О. Кримінальне провадження щодо народного депутата: проблемні питання. Межі недоторканності. Закон і бізнес. №8. URL: https://zib.com.ua/ua/print/136660.html.
 24. Борденюк В. Депутатська недоторканність як гарантія діяльності представницького органу державної влади: конституційно-правові аспекти. Юридична Україна. 2011. № 3. С. 22–27.
 25. Барабаш Ю. Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права: монографія. Харків: Право, 2008. 220 с.
 26. Полховська І. К. Депутатська недоторканність в Україні: деякі проблемні питання теорії та практики. Право і суспільство. 2011. № 6. С. 39– 44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2011_6_9.
 27. Висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (в частині скасування депутатської недоторканності) (реєстр. № 6773) вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 06.06.2018 р. № 1-в/2018.
 28. Висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів) (реєстр. № 7203) вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 19.06.2018 р. № 2 – в/2018.
 29. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80, Конституції України» (справа про депутатську недоторканність) від 27.10.1999 р. № 9-рп/99.
 30. Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності проекту Закону України «Про зміни до Конституції України за результатами Всеукраїнського референдуму 16.04.2000 року», поданого народними депутатами України, вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін Конституції України за ініціативою народних депутатів України) від 11.07.2000 р. № 2-в/2000.
 31. Пункти 18, 31 Висновку щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України та суддів», прийнятий Венеціанською комісією на 103-му пленарному засіданні (м. Венеція, 19–20 червня 2015 р.). Правовий тиждень. 2015. № 12–13. URL:legalweekly.com.ua/ index.php?id=16061&rubr=2861(дата звернення: 10.07.2019).

[collapse]

Повний текст .pdf

If you hunt for the study paper topics on the internet, you will come across different materials that are considered to be one way or another the best methods to write essay writers research papers.