РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Автор(и): Олійник В. С.

Місце роботи:

Олійник В. С.

кандидат юридичних наук, старший викладач
кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2018. № 3 (5): 7-21

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.03.007

Анотація

У статті розглянуто поняття місцевого самоврядування та основні системи місцевого самоврядування, що існують у світі, а також сформульовано критерії класифікації держав за ступенем централізації та визначено, до якої з них належить на сьогодні Україна. Проаналізовано концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Визначено ключові проблеми реформи місцевого самоврядування та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: децентралізація, реформа місцевого самоврядування, реформа адміністративно-територіального устрою, Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, місцеві державні адміністрації, місцеві ради, префект.

Список використаних джерел

  1. Ведель Ж. Административное право Франции / под ред. Крутоголова М. А.; пер. с франц. Энтина Л. М. Москва: Прогресс, 1973. 512 с.
  2. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування (23–26 верес. 1985 р., м. Ріо-де-Жанейро). Місцеве та регіональне самоврядування України. Вип. 1–2 (6–7). 1994. С. 65–66.
  3. Гордєєв О. К. Забезпечення сталого місцевого розвитку: підходи, принципи, складові. Державне будівництво. № 2. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/іndex.html (дата звернення: 25.07.2018).
  4. Європейська Хартія місцевого самоврядування (укр/рос), Страсбург, 15 жовтня 1985 року (Хартію ратифіковано Законом № 452/97-ВР від 15.07.97). Дата підписання: 6 листопада 1996 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua.
  5. Забезпечення системного підходу до реформування адміністративно-територіального устрою. URL: http://www.niss.gov.ua/public/File/2015_analit/reformaATU.pdf (дата звернення: 25.07.2018).
  6. Конституція України: станом на 1 верес. 2017 р. Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2017. 76 с.
  7. Крегул Ю., Батрименко В. Реформування місцевого самоврядування в Україні. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. № 1. С. 17–27.
  8. Петришин О. О. Правові засади місцевого самоврядування в зарубіжних країнах та Україні: теоретико-правовий та порівняльний аналіз: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України. Харків: Право, 2014. 192 с.
  9. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. Київ: Парлам. вид-во, 1997. 100 с.
  10. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#n8.

Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. Проблемні питання реалізації реформи децентралізації влади в Україні. URL: http://www.problecon.com/pdf/2015/4_0/177_187.pdf (дата звернення: 23.07.2018).

[collapse]

Повний текст .pdf