ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Автор(и): Ніщимна С. О., Крупко Я. М.

Місце роботи:

Ніщимна С. О.,

доктор юридичних наук, професор,

завідувач кафедри адміністративного,

цивільного та господарського права і процесу,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Крупко Я. М.,

кандидат юридичних наук, начальник аспірантури,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 2 (7): 52-61

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2019.02.052

Анотація:

Стаття присвячена вивченню правового регулювання фінансового забезпечення розвитку місцевих бюджетів в Україні в умовах децентралізації.

Акцентовано увагу, що Кабінетом Міністрів України затверджена Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 р. Крім того, для вирішення питання на рівні територіальних громад необхідно об’єднати зусилля громад і їхніх територій, а також потрібна фінансова підтримка держави. Саме з цією метою було ухвалено два закони України – «Про добровільне об’єднання територіальних громад» і «Про співробітництво територіальних громад».

Ключові слова: місцевий бюджет, територіальна громада, фінансове забезпечення місцевого самоврядування.

Список використаних джерел

 1. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: постанова Кабінету Міністрів від 6 серп. 2014 р. № 385. URL: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/385-2014-%D0%BF (дата звернення: 07.06.2019).
 2. План законодавчого забезпечення реформ в Україні: постанова Верховної Ради України від 4 черв. 2015 р. № 509-VIII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/file/text/35/f444365n15.zip (дата звернення: 07.06.2019).
 3. Про Державний бюджет України на 2017 рік: Закон України від 02.12.2016 року №1801-VIII. URL: http://kmu. gov.ua (дата звернення: 07.06.2019).
 4. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 5 лют. 2015 р. № 156-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156-19 (дата звернення: 07.06.2019).
 5. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 № 676-ІІІ. URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (дата звернення: 06.2019).
 6. Серьогін С. М., Гончарук Н. Т. Теоретичні засади та основні напрямки реформування місцевого самоврядування й децентралізації влади в Україні. Аспекти публічного права. № 4. С. 111–120. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2015_4_16 (дата звернення: 07.06.2019).
 7. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – під­приємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 року №755-IV.Відомості Верховної Ради України, 2003, № 31–32, ст. 263. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 (дата звернення: 06.2019).
 8. Територіальна громада як базова ланка адміністративно-територіального устрою України: проблеми та перспективи реформування. Київ: НІСД, 61 с.
 9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг: Закон України від 10 груд. 2015 р. № 888- URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/888-19 (дата звернення: 07.06.2019).
 10. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів до місцевих бюджетів: Закон України від 8 верес. 2016 р. № 1509-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1509-19 (дата звернення: 07.06.2019).
 11. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад: Закон України від 26 листопада 2015 р. № 837-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/837-19 (дата звернення: 07.06.2019).
 12. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин: Закон України від 28 грудня 2014 р. № 79-VІІІ. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-19 (дата звернення: 07.06.2019).
 13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статусу старости села, селища: Закон України від 9 лют. 2017 р. № 1848-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1848-19 (дата звернення: 06.2019).
 14. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів: Закон України від 14 берез. 2017 р. № 1923-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1923-viii (дата звернення: 07.06.2019).
 15. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо добровільного приєднання територіальних громад: Закон України від 9 лют. 2017 р. № 1851–VIII. URL: http:// rada.gov.ua/laws/show/1851-19 (дата звернення: 07.06.2019).
 16. Деякі питання реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 верес. 2016 р. № 688-р. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249350402 (дата звернення: 07.06.2019).
 17. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 06.2019).
  [collapse]

Повний текст .pdf