НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ

Автор(и): Манжула А.А.

Місце роботи: 

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри галузевого права,
Центральноукраїнський державний
педагогічний університет ім. В. Винниченка, м. Кропивницький

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):101-106

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2017.02.095

Анотація

У статті з метою дослідження системи правового регулювання діяльності науково-дослідних установ в Україні здійснено аналіз деяких підходів щодо визначення поняття «нормативно-правового акта» та «системи нормативно-правових актів».

Ключові слова: система, нормативно-правовий акт, закон, законодавство, науково-дослідна установа.

Список використаних джерел

 1. Юридична енциклопедія: в 6 т. Т. 2: Д–Й / редкол.: Шемшученко Ю. С. (голова редкол.) та ін. Київ: Укр. енцикл., 1998. 744 с.
 2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституцій­ним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміна «законодавство»): від 9 лип. 1998 р.: справа № 12-рп/98. Офіційний вісник України. 1998. № 32. С. 59.
 3. Копейчиков В. В. Загальна теорія держави і права: навчальний посібник. Київ, 2000. 320 с.
 4. Про нормативно-правові акти: Проект Закону України від 27.01.2000. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2369-14.
 5. Про нормативно-правові акти: Проект Закону України від 30.11.2010. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=7409&skl=7.
 6. Kelsen H. General Theory of Law and State. L., 1961. 235 р.
 7. Козлов В. І. Колективні політичні права і свободи громадян України: конституційно-правовий аналіз: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. Харків, 2008. 223 с.
 8. Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств: підручник для юрид. вузiв i фак. / Гайворон­ський В. М., Жушман В. П., Тiтов М. І. та iн. Харкiв: Право, 2000. 288 с.
 9. Костенко О. М. Культура і закон – у протидії злу: монографія. Київ: Атіка, 2008. 352 с.
 10. Тихомиров Ю. А. Теория закона. Москва: Наука, 1982. 257 с.
 11. Скакун О. Ф. Теория государства и права: учебник. Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. 704 с.
 12. Горбунова Л. М. Підзаконні нормативно-правові акти: організаційно-правові питання забезпечення законності: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2005. 225 с.

[collapse]
| Повний текст .pdf