СУЧАСНІ ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Автор(и): Леоненко О. А., Єсипенко О. Г., Рахільчук І. В.

Місце роботи:

Леоненко О. А.,

старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-9748-2469; 

Єсипенко О. Г.,

старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-3895-9079;

Рахільчук І. В.,

слухач магістратури, Академія Державної пенітенціарної служби,

м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № 2 (10): 93-101

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2020.02.093

Анотація

Стаття присвячена проблемам використання судових експертиз та їх результатів на досудовому слідстві. Визначено перспективні напрямки розвитку криміналістики відповідно до її складових. Досліджено методи проведення судової експертизи в кримінальному судочинстві та вдосконалення їх за допомогою новітніх технологій, які використовують комп’ютерні програми, такі як «Фоторобот», використання звуку та відео, поліграф, спектрограф тощо для відтворення пам’яті людини та розвиток криміналістичних технологій, що передбачає розроблення інформаційно-розшукових програм.

Ключові слова: криміналістика, теорія криміналістики, розслідування злочинів, криміналістичні засоби дослідження.

Список використаних джерел

  1. Сокуренко В. В. Сучасні тенденції розвитку кримінального процесу та криміналістики. Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи: матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 листоп. 2017 р.): у 2-х ч. Ч. 1. Київ, 2017. С. 25–27.
  2. Чернявський С. С. Основні концепти реформи системи освіти МВС України. Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 17 берез. 2016 р.). 2016. С. 37–40.
  3. Перепечина И. О. ДHК в вопросах и ответах: Об исследовании ДHК в судебной медицине и криминалистике. Mосква, 1999. 58 с.
  4. Маланчук П. М. Перспективи розвитку криміналістичної техніки в розслідуванні, розкритті і попередженні злочинів. Молодий вчений. 2017. № 11. С. 914–918.

[collapse]

Повний текст.pdf

Always go for somebody who has expertise

The absolute most important consideration to remember is that when best essay writer you use these essays for any type of class that you teach, you must make sure that the essay you’re using is one that is suitable for that class.

in writing.