КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВА НА ТАЄМНИЦЮ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ: ДОСВІД ДЕЯКИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Автор(и): Кондратов Д. Ю., Гуренко Д. Ю.

Місце роботи:

Кондратов Д. Ю.,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1,

Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, Україна

Гуренко Д. Ю.,

кандидат юридичних наук, адвокат,

м. Харків, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 1 (6): 87-100

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2019.01.087

Анотація:

У статті проведено аналіз кримінального законодавства Франції, Німеччини, Швейцарії, Швеції та Іспанії щодо питання забезпечення охорони таємниці кореспонденції.

Законодавець Франції передбачає відповідальність за готування або замах на вчинення цього злочину в рамках однієї статті, причому покарання за ці альтернативні діяння є однаковими. КК ФРН в § 206, що встановлює криміналь­ну відповідальність за порушення таємниці поштового і телекомунікаційного зв’язку. У кримінальному законодавстві Швейцарії, на відміну від КК України, відповідальність за порушення таємниці листування та таємниці телефонних розмов передбачена у різних кримінально-правових нормах. У роботі зазначено, що кримінальне законодавство Швеції окремо передбачає відповідальність навіть за готування до порушення телекомунікаційної таємниці. КК Іспанії передбачає покарання за розкриття і розповсюдження таємних відомостей» цього розділу.

На підставі проведеного дослідження зазначено, що кримінальне законодавство багатьох інших зарубіжних держав також охороняє таємницю кореспонденції.

Ключові слова: таємниця, кореспонденція, листування, кримінально-правова охорона.

Список використаних джерел

 1. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть / под ред. И. Д. Козочкина. Москва: Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова, 2001. 576 с.
 2. Уголовный кодекс Франции / науч. ред. Л. В. Головко, Н. Е. Крыловой; пер. с фр. и предисл. Н. Е. Крыловой. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002. 650 с.
 3. Конституції зарубіжних країн: навчальний посібник / за заг. ред. В. О. Серьогіна. Харків: ФІНН, 2009. 664 с.
 4. Серебренникова А. В. Уголовно-правовая защита основных прав и свобод человека и гражданина по законодательству ФРГ. Москва: МАКС Пресс, 2002. 54 с.
 5. Уголовный кодекс ФРГ / пер. с нем. и предисл. А. В. Серебренникова. Москва: Зерцало-М, 2001. 208 с.
 6. Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть: учеб­ное пособие / под ред. И. Д. Козочкина. Москва: Камерон, 2004. 528 с.
 7. Конституции зарубежных стран / сост. Дубровин В. Н. Москва: Юрлитинформ, 2003. 448 с.
 8. Уголовный кодекс Швейцарии / пер. с нем. и предисл. А. В. Серебренникова. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002. 350 с.
 9. Прослушивание телефонов в международном праве и законодательстве одиннадцати европейских стран / cост. Е. Е. Захаров; науч. ред. Ю. М. Грошевой. Харьков: Фолио, 1999. 152 с.
 10. Уголовный кодекс Швеции / науч. ред. Н. Ф. Кузнецова; пер. С. С. Беляева. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2001. 320 с.
 11. Курс уголовного права. Особенная часть: Том 3 / под ред. Г. Н. Борзенкова, В. С. Комиссарова. Москва: Зерцало-М, 2002. 470 с.
 12. Уголовный кодекс Испании / науч. ред. и предисл. Н. Ф. Кузнецова, Ф. М. Решетников; пер. В. П. Зырянова, Л. Г. Шнайдер. Москва: Зерцало-М, 1998. 218 с.
  [collapse]

Повний текст .pdf