СИТУАЦІЙНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ПОБУДОВИ
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ПРОВАДЖЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Автор (и): Хань О. О.

Місце роботи:

Хань О. О.,

кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник відділу організації наукової роботи,

Харківський національний університет
внутрішніх справ, м. Харків, Україна

ORCID: 0000-0001-9912-1547

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право 2020 No 3(11): 100–112

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2020.03.100

Анотація

У статті доведено, що побудова програм провадження окремих слідчих (розшукових) дій має відбуватися відповідно до типових ситуацій, виокремлених у науці на підставі аналізу результатів судово-слідчої практики. Визначено, що для досягнення мети криміналістичного програмування слідчу (розшукову) дію будь-якого виду слід уявити як певну послідовність ситуацій, що змінює одна одну. Різноманітність типових ситуацій, що мають місце під час провадження слідчих (розшукових) дій, викликають необхідність диференційованого підходу до побудови програм їх провадження.

Ключові слова: криміналістичне програмування; слідчі (розшукові) дії; типові слідчі ситуації.

Список використаних джерел

 1. Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия: монография / под ред. Н. П. Яблокова; Калинингр. ун-т. Калининград, 1997. 248 с.
 2. Драпкин Л. Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Всесоюз. ин-т по изучению причин и разраб. мер предупреждения преступности. Москва, 1987. 46 с.
 3. Гельвиг А. Современная криминалистика. Москва: Право и жизнь, 1925. 100 с.
 4. Специализированный курс криминалистики (для слушателей вузов МВД СССР, обучающихся на базе среднего специального юридического образования): учебник. Киев, 1987. 384 с.
 5. Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні: монографія / кол. авт.; за заг. ред. В. І. Борисова, В. С.  Зеленецького. Харків: Право, 2010. 400 с.
 6. Бахін В. П. Криміналістика: курс лекцій / В. П. Бахін, І. В. Гора, П. В. Цимбал. Ірпінь: Акад. ДПС України, 2002. Ч. 1. 356 с.
 7. Колесниченко А. Н., Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристика преступлений: учебное пособие. Харьков: Юрид. ин-т, 1985. 93 с.
 8. Когутич І. І. Поняття судових ситуацій та їх вплив на розгляд кримінальних справ. Вісн. Львів. ун-ту. Серія юридична. Львів: Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2007. Вип. 44. С. 315–
 9. Седова Т. А. Следственные ситуации и их значение при проведении экспертизы. Следственная ситуация: сб. науч. тр. / отв. ред В. В. Клочков. Москва: Всесоюз. ин-т по изучению причин и разраб. мер предупреждения преступности, 1985. С. 50–
 10. Літвінова О. Роль і завдання моделювання у структурі ситуаційного підходу до дослідження об’єктів криміналістики. Підприємництво, господарство і право. 2004. № 6. С. 141–
 11. Ковтуненко Л. П. Ситуація як детермінанта проведення слідчих дій. Проблеми законності: республік. міжвід. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2005. Вип. 72. С. 180–
 12. Ковтуненко Л. П. Ситуаційна зумовленість тактики слідчих дій: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2008. 20 с.
 13. Журавель В. А. Ситуаційний підхід до формування окремих криміналістичних методик розслідування злочинів. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Харків: Право 2008. Вип. 8. С. 102–
 14. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. Москва: Юрид. лит., 1988. 304 с.
 15. Васильев А. Н., Яблоков Н. П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. Москва: Моск. гос. ун-т, 1984. 144 с.
 16. Веліканов С. В. Класифікація слідчих ситуацій в криміналістичній методиці: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2002. 19 с.
 17. Синчук В. Типові слідчі ситуації в методиці розслідування вбивств. Вісн. Акад. прав. наук України. 2002. Вип. 2 (29). С. 181–
 18. Понятие и виды следственных ситуаций. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений: учебник / В. П. Бахин, В. И. Гончаренко, Н. И. Клименко, А. Н. Колесниченко и др.; под ред.: В. К. Лисиченко. Киев: Вища шк., 1988. С. 15–

[collapse]

Повний текст .pdf

The second thing which you will essay writer help need to do would be to choose how long that you are going to dedicate to the writing of this essay.