КРИМІНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЮРЕМНОЇ СУБКУЛЬТУРИ НА ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Автор(и): Довгопола О. В., Іваньков І. В.

Місце роботи:

Довгопола О. В.

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Іваньков І. В.

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри доцент кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу;

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2018. № 2 (4): 7-14

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.02.007

Анотація

Стаття присвячена вивченню засобів виправлення та ресоціалізації засуджених, а саме соціально-виховній роботі, моральному вихованню засуджених та впливу тюремної субкультури на виховання засуджених. Соціально-виховна робота передбачає спільні зусилля адміністрації та релігійних організацій, спрямованих на формування у засуджених позитивної діяльності, прищеплення їм загальнолюдських гуманістичних цінностей.

Виховна робота за своїм змістом багатогранна, непроста і трудомістка. Адже від грамотного впливу, виховного втручання так чи інакше залежить поведінка засудженого в період відбування покарання і його майбутнє після звільнення з місць позбавлення волі, а значить у тій чи іншій мірі благополуччя суспільства. Виховний процес у місцях позбавлення волі є частиною більш широкого процесу виправлення засуджених, основна мета якого – формування шанобливого ставлення до людини, суспільства, праці, норм, правил і традицій людського співжиття, підвищення їх освітнього і культурного рівня.

На сьогодні суспільство переживає моральну кризу, спричинену передусім втратою християнських цінностей в особистому і суспільному житті людини. З часом втрачається православна етика та основи християнського світогляду. У змісті виховання спостерігається світоглядний хаос, що негативно позначається на духовному здоров’ї засуджених, у багатьох з них втрачається сенс життя, впевненість у майбутньому.

Ключові слова: виправлення, ресоціалізація, субкультура, позбавлення волі, соціально-виховна робота, засуджені, виправна колонія.

Список використаних джерел

 1. Кримінально-виконавчий кодекс України: станом на 16 січ. 2013 р. Харків: Право, 2013. 88 с.
 2. Автухов К. А. Механізм оптимального виконання покарання у вигляді позбавлення волі: наук.-прак. посіб. Харків: Права людини, 2013. 246 с.
 3. Александров Ю. К. Очерки по криминальной субкультуре. Москва: Права человека, 2001. 148 с.
 4. Багреева Е. Г. Социокультурные основы ресоциализации преступников: дис. … д-ра юрид. наук. Москва, 2001. 369 с.
 5. Богатирьов І. Г. Теорія і практика виправлення та ресоціалізації засуджених, які відбувають покарання у виправних колоніях середнього рівня безпеки: навч. посіб. Київ: Дакор, 2014. 176 с.
 6. Виговський Д. Л. Кримінальна субкультура в механізмі злочинності неповнолітніх: автореф. дис. … канд. юрид. наук.: спец. 12.00.08. Київ, 2006. 207 с.
 7. Голіна В. В., Головкін Б. М. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: навчальний посібник. Харків: Право, 2014. 513 c.
 8. Дрьомін В. М. Злочинність як соціальна практика: інституціональна теорія криміналізації суспільства. Одеса: Юридична література, 2009. 616 с.
 9. Зеленко I. П. Правова культура працівників органів внутрішніх справ (загальнотеоретичний аспект): дис. … канд. юрид. наук.: спец. 12.01.01. Xарків, 2006. 176 с.
 10. Науменко О. М. Становление и развитие административной субкультуры в Украине: автореф. дис. … канд. филос. наук.: спец. 09.00.03. Одеса, 2006. 199 с.
 11. Неживець О. М. Ресоціалізація засуджених та осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Київ: Кондор, 2009. 222 с.
 12. Опанасенков О. І. Релігійне виховання засуджених як складова виховного впливу. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків, 2014. С. 218–224.
 13. Шакун В. I. Суспільство і злочинність. Київ: Атіка, 2003. 784 с.
 14. Ганс Йоахим Шнайдер. Криминология. Москва: Прогресс Универс, 1994. 550 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

Whenever you’re receiving your essay available, it is a fantastic idea to look at all the different companies that provide cheap essay writer this support.