ДЕЯКІ АСПЕКТИ ГАРМОНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Автор(и): Денисенко К. В., Свириденко Н. М.

Місце роботи:

Денисенко К. В.,

кандидат наук з державного управління,

доцент кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна;

Свириденко Н. М.,

аспірантка кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2018. № 3 (5): 34-45

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.03.034

Анотоція

У статті розглянуто проблеми функціонування ефективної системи соціального захисту. Визначено конкретні пропозиції щодо гармонізації системи соціального захисту в сучасних умовах фінансово-економічної нестабільності. Запропоновано орієнтацію національної політики на європейську модель державно-приватного партнерства, залучення недержавних та громадських організацій до вирішення соціальних проблем, а також удосконалення регуляторних, управлінсько-організаційних та фінансових механізмів реалізації системи соціального захисту населення.

Ключові слова: соціальний захист, державна політика, державна соці­альна політика, громадяни похилого віку, безробіття, дефіцит.

Список використаних джерел                               

 1. Занфірова Т. А., Іншин М. І., Прилипко С. М. Право соціального забезпечення в Україні: підручник. 2-ге вид. переробл. і доповн. Харків: ФІНН, 2012. 640 с.
 2. Bloom, David E., Emmanuel Jimenez, and Larry Rosenberg (2012), Social protection of older people. Global Population Ageing: Peril or Promise? URL: https://www.mailman.columbia.edu/sites/default/files/ legacy/WEF_Active_Aging_Book_Intro.pdf (дата звернення: 18.12.2018).
 3. Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р. Харків: Право, 2016. 82 с.
 4. Кравченко М. В. Теоретичні та практичні проблеми модернізації податкової системи та розширення дохідної бази Державного бюджету України. Бізнес Інформ. 2014. № 1. С. 292–296.
 5. Міністерство фінансів України. URL: http://www.minfin.gov.ua (дата звернення: 18.12.2018).
 6. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 18.12.2018).
 7. Пенсійний фонд України. URL: http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/ index (дата звернення: 18.12.2018).
 8. Корабльова В. М. Пенсійна реформа – 2011 як політичний проект: до питання соціальної легітимності. Актуальні проблеми державного управління. 2012. № 1. С. 282–287.
 9. Декларація МОП про соціальну справедливість в цілях справедливої глобалізації: прийнята Міжнар. конф. праці на її 97-й сесії 10 черв. 2008 р. Труд за рубежом. 2008. № 4. С. 142–156.
 10. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015. Офіційний вісник України. 2015. № 4. Ст. 67.
 11. Крентовська О. Дослідження моделі соціальної політики держави як складної функціональної системи. Вісник Національної академії державного управління. 2010. № 2. С. 198–207.
 12. Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів (за даними вибіркового опитування домогосподарств у січні 2018 року): статистичний збірник. Київ. Державна служба статистики. 2018. 78 с.
 13. Довгая О. В. Государственные внебюджетные фонды : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. Москва – Берлин: Директ–Медиа, 2015. 132 с.

[collapse]

Повний текст .pdf