ДОПОМОГА ПО БЕЗРОБІТТЮ:  СУТНІСТЬ, МЕТА ТА ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Автор(и): Денисенко К. В., Кириченко Н. Р., Свириденко Н. М.

Місце роботи:

Денисенко К. В., 

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри  теорії та історії держави і права, конституційного права, Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна  ORCID: 0000-0002-9637-1361;

Кириченко Н. Р.,

студентка 2-го магістерського рівня факультету заочного,  контрактного навчання та підвищення кваліфікації працівників, Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-0153-0535;

Свириденко Н. М.,

аспірантка кафедри кримінального,  кримінально-виконавчого права та кримінології, Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-2488-192

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 2 (7): 23-31

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2019.02.023

Анотація:

У статті здійснено дослідження правової сутності допомог по безробіттю, визначено мету її надання, а також проаналізовано деякі проблеми правового регулювання та розроблено науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення зазначеної допомоги в контексті модернізації національної системи соціального захисту населення. Обґрунтовано доцільність перегляду строків виплати допомоги по безробіттю в частині збільшення їх тривалості отримувачам, які проживають у сільській місцевості та мають дітей віком до 18 років.

Ключові слова: допомога по безробіттю, безробітні, безробіття, соціальний захист, соціальні виплати, соціальні права, право на працю.

Список використаних джерел

 1. Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р. Харків: Право, 2016. 82 с.
 2. Сташків Б. І. Право соціального забезпечення. Особлива частина: навч. посіб. Чернігів: Десна, 2018. 1092 с.
 3. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.06.2019).
 4. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 22. Ст. 171.
 5. Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності: затв. наказом Мінсоцполітики України від 15.06.2015 р. № 613. Офіційний вісник України. 2015. № 58. Ст. 28.
 6. Великий тлумачний словник української мови (з дод. і доповн.) / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.
 7. Андріїв В. В. Державні допомоги як вид соціальної підтримки. Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Право». 2015. Вип. 2. С. 318–323.
 8. Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 р. № 5067-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 24. Ст. 243.
 9. Сташків Б. І. Проблеми визначення мети та встановлення розмірів державних соціальних допомог в Україні. Актуальні проблеми юридичної науки та практики. 2017. № 1 (3). С. 67–73.
 10. Побережний О. В. Соціальна політика держави в контексті трансформаційних процесів. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління. 2010. Вип. 1. С. 216–221.
 11. Дехтяренко О. Проблема безробіття в Україні. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2016. № 10 (242). С. 44–54.
  [collapse]

Повний текст .pdf