ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БІОГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СКЛАДЕННЯ ДОСУДОВОЇ ДОПОВІДІ

Автор(и): Дем’яненко Ю. О., Олефір Л. І., Шпортюк О. М.

Місце роботи:

Дем’яненко Ю. О.,

кандидат психологічних наук, доцент,

старший науковий співробітник відділу

наукової діяльності та міжнародного співробітництва,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Олефір Л. І.,

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри
кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Шпортюк О. М.,

старший науковий співробітник відділу

наукової діяльності та міжнародного співробітництва,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 1 (6): 111-118

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2019.01.111

Анотація:

Стаття присвячена аналізу механізму складення досудової доповіді персоналом органу пробації. З психологічної точки зору обґрунтовується доцільність збору та використання біографічної інформації під час прийняття судом рішення про міру відповідальності обвинуваченого.

У роботі висвітлено основні складові досудової доповіді, мета її складення позбавлення волі та призначення пробації. Зазначено, що під час збору біографічного матеріалу представник органу пробації має дослідити соціальне оточення обвинуваченого, його психологічну характеристику, аби з’ясувати причини вчинення злочину.

Ключові слова: пробація, досудова доповідь, біографія, обвинувачений, персонал органу пробації.

Список використаних джерел

  1. Про пробацію: Закон України від 05.02.2015 р. № 160-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 93.
  2. Порядок складення досудової доповіді: затв. наказом Міністерства юстиції України від 27.01.2017 р. № 200/5. URL: https:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-17.
  3. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: в 2 т. Москва: Педагогика, 1989. 328 с.
  4. Франселла Ф., Баннистер Д. Новый метод исследования личности. Москва: Прогресс, 1987. 236 с.
  5. Акмеология / под ред. А. А. Деркача. Москва: РАГС, 2004. URL: https://sci.house/akmeologiya-scibook/psihobiograficheskiy-metod-77228.html (дата зверення: 27.02.2019).
    [collapse]

Повний текст .pdf