АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ ЗЛОЧИННОСТІ: ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Автор(и): Бабенко А. М

Місце роботи: 

доктор юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри теорії та історії держави і права,

Одеський державний університет внутрішніх справ, м. Одеса

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):179-187

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2017.02.179

Анотація

У статті розглянуто географію злочинності як складову науки кримінології, що визначає кількісно-якісні параметри та особливості злочинності у різних територіально-просторових системах. Досліджено окремі категорії гео­графії злочинності в контексті їх формування в окремих наукових школах кримінології в Україні та зарубіжних країнах. Доведено значення географії злочинності для формування моделей і критеріїв ефективності профілактики злочинів у територіально-просторових системах.

Ключові слова: кримінологія, географія злочинності, територіально-просторова система, кількісно-якісні параметри злочинності, ефективність профілактики злочинів.

Список використаних джерел

 1. Бабенко А. М. Регіональна злочинність в Україні: закономірності, детермінація та запобігання: дис. … д-р юрид. наук: спец. 12.00.08. Запоріжжя, 2015. 515 с.
 2. Кетле А. Социальная физика, или Опыт исследования о развитии человеческих способностей / под. ред. [и с предисл.] Русова А. Киев:
  Киевс. коммерч. ин-т, 1911
 3. Кетле А. Социальная система: законы ею управляющие / пер. с фр. кн. Шаховской Л. Н. Санкт-Петербург: Н. Полякова и К, 1866. 311 с.
 4. Шнайдер Г. Й. Криминология / под общ. ред. и с предисл. ИвановаЛ. О. Москва: Прогресс–Универс, 1994. 504 с.
 5. Ломброзо Ч. Преступный человек / пер. с итал. Гордона Г. И. Москва: Мидгард, 2005. 877 с.
 6. Шур Э. М. Наше преступное общество (социальные и правовые источники преступности в Америке / пер. с англ. Неподаева Ю. А.; с предисл. и под ред. Кудрявцева В. Н. Москва: Прогресс, 1977. 326с.
 7. Корниенко А. В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности в регионе (по материалам Брянской области): дис. … канд. юрид. наук:00.08. Рязань, 2005. 206с.
 8. Гладких В. И. Региональные особенности преступности в крупных и сверхкрупных городах и ее предупреждение органами внутренних дел: монография. Москва: ИЭП, 1999. 157с.
 9. Шакун В. І. Модель і критерії ефективності профілактики злочинів у великих містах України та за кордоном: навчально-практичний посібник. Київ: Вид-во Української академії внутрішніх справ, 1995. 32 с.
 10. Шакун В. І. Інфраструктура міста і злочинність: навчально-практичний посібник. Київ: Вид-во Української академії внутрішніх справ, 1996. 19 с.
 11. Шакун В. І. Урбанізація і злочинність: монографія. Київ: Видавництво Української академії внутрішніх справ, 1996. 256 с.
 12. Шакун В. І. Суспільство і злочинність: монографія. Київ: Атіка, 2003. 784 с.
 13. Кулик О. Г., Бобырь В. И. Общая тенденция преступности в Украине в 1972–1993гг. и прогноз в ближайшие годы. Бюллетень законодательства и юридической практики Украины. № 2. С. 5–37; 134–185.
 14. Кулик О. Г. Злочинність в Україні: тенденції, закономірності, методи пізнання: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2011. 288 с.
 15. Батиргареєва В. С. Рецидивна злочинність в Україні: соціально-правові та кримінологічні проблеми: монографія. Харків: Право, 2009. 576 с.
 16. Немерюк Е. Е., Банников А. Ю., Маслов Н. В. География преступности несовершеннолетних (на примере Приволжского федерального округа). Географический вестник. 2014. № 2 (29). С. 26–33.

[collapse]
| Повний текст .pdf